การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2551

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2551
เรื่อง “วิกฤตอาชีพชาวนากับความมั่นคงทางอาหารของชาติ”

<<หลักการและเหตุผล>>
<<กำหนดการ>>
<<ผลสรุปการประชุม>>
<<ภาพจากการประชุม>>
บทบรรยาย (powerpoint)
1. คุณลดาวัลย์ คำภา
2. รศ.สมพร อิศวิลานนท์
3. คุณประเสริฐ โกศัลยวิตร