ค่ายข้าวภาคใต้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

1 – 8 ตุลาคม 2561

อนุชนผู้เข้าค่าย 26 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวณาอีมะห์ ปลาปงปัตตานีวษท.ปัตตานี
2นางสาวสุรียานี ปูยังปัตตานีวษท.ปัตตานี
3นางสาวรอกีเย๊าะ สมาแอปัตตานีวษท.ปัตตานี
4นางสาวนอร์ฟิตรี เจ๊ะมะปัตตานีวษท.ปัตตานี
5นางสาวราชศักย์ ราชสงฆ์พัทลุงวษท.พัทลุง
6นายนัซรุลลอฮ์ หรนจันทร์พัทลุงวษท.พัทลุง
7นายโกมล ศรีอ่อนพัทลุงวษท.พัทลุง
8นายอมรเทพ มากช่วยพัทลุงโรงเรียนเขาชัยสน
9นางสาวณิศวรา บานแย้มพัทลุงโรงเรียนเขาชัยสน
10นางสาวศิรินันท์ ชะนะทองสตูลโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
11นางสาวประกายดาว ทุ่มแก้วชุมพรวษท.ชุมพร
12นางสาวจิรานันท์ โพธิสงชุมพรวษท.ชุมพร
13นางสาวศศิกานต์ พรหมอินทร์ชุมพรวษท.ชุมพร
14นางสาวสกาวรัตน์ คชพรหมชุมพรวษท.ชุมพร
15นางสาวพลอยชมพู แก้วพิชัยชุมพรวษท.ชุมพร
16นายสุนทร บัวเงินสงขลาวษท.สงขลา
17นายนนทชัย นันทะสงขลาวษท.สงขลา
18นายหฤษฏ์ หนูโหยบสงขลาวษท.สงขลา
19นายธนกฤต คงยอดสงขลาวษท.สงขลา
20นางสาวกัญญาณัฐ แท่นอ่อนนครศรีธรรมราชวษท.นครศรีธรรมราช
21นางสาวรัชนี ศรีขาวนครศรีธรรมราชวษท.นครศรีธรรมราช
22นางสาววิภาวรรณ ศรีขาวนครศรีธรรมราชวษท.นครศรีธรรมราช
23นางสาวศิริลักษณ์ สาครการะเกดนครศรีธรรมราชวษท.นครศรีธรรมราช
24นายศุภกร ทองเสนนครศรีธรรมราชวษท.นครศรีธรรมราช
25นายภูวิศ บุญญโรสุราษฎร์ธานีวษท.สุราษฎร์ธานี
26นางสาวดาราวรรณ รังวิเรนทร์สุราษฎร์ธานีวษท.สุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : นายณัฐกิตติ์ หนูรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดพิธี

ผู้อำนวยการ วษท.พัทลุงกล่าวต้อนรับ

ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top