HEAD-LOGO-NEW-2.png

เสวนา “แผนที่นำทางข้าวไทย สร้างชีวิต ภูมิปัญญา และนวัตกรรม” 22 ก.ย. 2566

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่ง ประเทศไทย (FoSTAT) จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “แผนที่นำทางข้าวไทย สร้างชีวิต ภูมิปัญญา และนวัตกรรม” ขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่องงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้าวไทยเป็นผลิตภัณฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพและมูลค่าสูง โดย รศ.ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการเสวนา “แผนที่นาทางเพิ่มมูลค่าข้าวไทย” โดยบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จากัด (มหาชน) มีผู้เข้าแข่งขันโครงการ FoSTAT Food Innovation Contest 2023 ทีม Alip สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมด้วย

ในการนี้ ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในงานดังกล่าวด้วย

ดร.ขวัญใจ โกเมศ กล่าวต้อนรับ

รศ.ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายฯ

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)
และทีม Alip สถาบัน- การจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะทำงานและผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

Scroll to Top