HEAD-LOGO-NEW-2.png

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 ก.ย. 2566

                          มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้เรื่องข้าว ศักยภาพความเป็นอยู่ของชาวนาไทย
และความยั่งยืนของการทำนา การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมข้าวไทย และการวิจัยพัฒนาข้าวไทยอย่างครบวงจร โดยประสาน
เครือข่ายของทั้งสองหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความ สามารถของการแข่งขันด้านการพัฒนาข้าวไทยของประเทศให้เข้มแข็ง
                         พิธีลงนามได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เป็นผู้แทนอธิการบดี มก. ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ พร้อมพยาน 2 ท่าน ประกอบด้วย ดร.ขวัญใจ โกเมศ
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ และ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มก.
(จากซ้ายไปขวา) ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และดร.ขวัญใจ โกเมศ
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มก.
ประธานร่วม
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานร่วม
ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก พยาน
ดร.ขวัญใจ โกเมศ พยาน
ประธานลงนามพร้อมพยาน และแขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
Scroll to Top