ข้าวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ต่างให้ความสำคัญแก่ข้าวและชาวนาไทยมาโดยตลอด 

Scroll to Top