การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประจำปี 2563

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2562 และกำหนดแผนงานมูลนิธิฯ ในปี 2563 – 2564
มีกรรมการ 11 ท่าน และกรรมการกิตติมศักดิ์ (หรือผู้แทน) 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานที่ประชุม
Scroll to Top