ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง เข้าเฝ้าฯ รับโล่พระราชทาน

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดโครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่างครั้งที่ 2 ในปี 2561

เพื่อส่งเสริมและยกย่องครอบครัวชาวนาที่สามารถยืนหยัด ทำนาร่วมกันมาได้ยาวนานอย่างยั่งยืน ครอบครัวชาวนาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวชาวนาตัวอย่างประจำภาค รวมทั้งสิ้น 4 ครอบครัว

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการโครงการ และครอบครัวชาวนาตัวอย่าง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ดังนี้

๑. นางขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการ     มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์           อธิบดีกรมการข้าว
๓. นายชาตรี บุนนาค                       รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
๔. นายณรงค์ แผ้วพลสง                  รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๕. นายศรายุทธ ธรเสนา                   ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๖. นายพิชิต เกียรติสมพร                 ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง – ภาคกลาง
๗. นางองค์อร พิพัฒธาดา                ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง – ภาคเหนือ
๘. นายอนันต์ เขียนวารี                    ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง – ภาคใต้
๙. นายอุ่น มิ่มกระโทก                     ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Scroll to Top