การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2550

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2550
เรื่อง “ชาวนารุ่นใหม่ : นำข้าวไทยก้าวไกล”
บทบรรยาย (powerpoint)
Scroll to Top