การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2551

การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2551
เรื่อง “วิกฤตอาชีพชาวนากับความมั่นคงทางอาหารของชาติ”
บทบรรยาย (powerpoint)
Scroll to Top