จินตภาพและความบันดาลใจจาก “ข้าว”

3. ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ผลงานที่ได้รับที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ
“ทุ่งรวงทอง”
สีอะคริลิกทองคำเปลว
เชี่ยวชาญ ทิพย์วงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
“ปลูกบุญ”
สีน้ำบนกระดาษ
ปรีชา พรหมปราบทุกข์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
“เกี่ยว…เก็บ”
สีอะคริลิก
จักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
จากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
“ทุ่งทองของปรัชญาพ่อ”
สีอะคริลิก
สันติ สิงห์สุ
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
จากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
“ข้าวแห่งความสุข ๒”
สีน้ำมัน
บุญนำ สาสุด
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
จากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
“จากเบื้องสูงสู่เบื้องล่าง”
สีอะคริลิกบนผ้าใบ
สรพงษ์ สีชมภู
Scroll to Top