จินตภาพและความบันดาลใจจาก “ข้าว”

4. ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง

ผลงานจิตรกรรมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงใน “นิทรรศการงานแสดงศิลปกรรมประกวดภาพจิตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อข้าวไทย” 6-27 ธันวาคม 2556  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ ถนนเจ้าฟ้า มีทั้งสิ้น 75 ผลงาน

Scroll to Top