HEAD-LOGO-NEW-2.png
          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อยกย่องเกษตรกรและผู้ประกอบการข้าวไทยที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสู่ระดับสากล โดยพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจัดครั้งแรกในปี 2523 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 38
          การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพของข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ข้าวหอมมะลิไทยไปสู่ตลาดโลกได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้ยิ่งขึ้นต่อไป ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษาสถานะความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิดั่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญของตนเอง
การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย มีการคัดเลือกและประกวดระดับจังหวัด จากจังหวัดเป้าหมายเพาะปลูกข้าวหอมมะลิสำคัญของประเทศไทย 23 จังหวัด โดยมีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรส่งตัวอย่างเข้าประกวดจำนวนรวม 1,371 ตัวอย่าง จำแนกเป็นเกษตรกรรายบุคคล 1,170 ตัวอย่าง สถาบันเกษตรกร 201 ตัวอย่าง ซึ่งมีตัวอย่างที่ผ่านการคัดเลือกส่งเข้าประกวดระดับประเทศ 149 ตัวอย่าง ประเภทเกษตรกรรายบุคคล 88 ตัวอย่าง และประเภทสถาบันเกษตรกร 61 ตัวอย่าง
          กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน มีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการทั้งทางด้วยกายภาพและทางด้านเคมีเพื่อคัดเลือกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุด โดยมีผลการประกวดดังนี้
 
ประเภทเกษตรกรรายบุคคล
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางประหยัดพร แก้วนอนิน จังหวัดสกลนคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ นายฐาปกรณ์ เปดี จังหวัดหนองบัวลำภู
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ นางพรทิพย์ แสนเมืองแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด
ประเภทสถาบันเกษตรกร
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเชียงเพ็ง จังหวัดอุดรธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาจาน จังหวัดยโสธร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนผือ จังหวัดกาฬสินธุ์
 

แหล่งที่มา : จาก “ข่าวสด” มติชน 7 ส.ค. 2563

Scroll to Top