ค่ายข้าวภาคเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

5 - 12 ตุลาคม 2561

อนุชนผู้เข้าค่าย 25 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวพรรณกาญน์  เครือสารแพร่โรงเรียนลองวิทยา
2นางสาวอรวรรณ  แสนสมใจแพร่โรงเรียนลองวิทยา
3นายณัฐวุฒิ  ประวันไหว้แพร่โรงเรียนลองวิทยา
4นางสาวภัทรวดี  จาอาบาลแพร่โรงเรียนลองวิทยา
5นางสาวพัชราพร  รินตันแพร่โรงเรียนลองวิทยา
6นางสาวพัชรพร  อุทธิยาแพร่โรงเรียนลองวิทยา
7นายปิยพงษ์  ประสมทรัพย์พิจิตรวษท.พิจิตร
8นางสาวสุวิชาดา คำชมภูพิจิตรวษท.พิจิตร
9นายไชยรัตน์  อุดมปรีชาพิจิตรวษท.พิจิตร
10นางสาวแก้วน้ำทิพย์  บัวดีพิจิตรวษท.พิจิตร
11นางสาวภาสิณี  ใจบุญลือพิจิตรวษท.พิจิตร
12นางสาวนวพร  จงสุขพิจิตรวษท.พิจิตร
13นางสาวดวงวิภา  วิริยะส่องแสงพะเยาวษท.พะเยา
14นางสาวณิชมน  แซ่เฮ่อพะเยาวษท.พะเยา
15นายสรพงษ์  แสนซุ้งพะเยาวษท.พะเยา
16นางสาววัฒนาศิริ  โยธาพะเยาวษท.พะเยา
17นางสาวผกามาศ ทิพย์นวลพะเยาวษท.พะเยา
18นายสว่าง สายพินพะเยาวษท.พะเยา
19นางสาวพัทธนันท์  ขาวสง่าเพชรบูรณ์วษท.เพชรบูรณ์
20นายอุดมสุข  หมายชัยเพชรบูรณ์วษท.เพชรบูรณ์
21นางสาวมัณฑนา  แซ่เฮ้อเพชรบูรณ์วษท.เพชรบูรณ์
22นางสาววีรยา  จันทร์แปงเงินลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
23นางสาววริยา  สารสิงห์ลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
24นางสาวกัณฐิกา  เสารขอลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
25นางสาวเกตุศรา  หล้าชุมภูลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดพิธี

ผู้อำนวยการ วษท.พิจิตร กล่าวต้อนรับ

ผู้แทนบริษัทไทยเซนทรัล จำกัด (มหาชน) มอบของที่ระลึกแก่ ดร.ขวัญใจ โกเมศ
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top