ค่ายข้าวภาคเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

5 - 16 ตุลาคม 2560

อนุชนผู้เข้าค่าย 25 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นายวีระพันธ์ เลิศนิมิตบุญแม่ฮ่องสอนวษท.พะเยา
2นายปฎิพันธ์ ลำพูลำปางวษท.พะเยา
3นายพรหมราญ แซ่เติ๋นน่านวษท.พะเยา
4นางสาวศกุนณา ขันเมืองพะเยาวษท.พะเยา
5นายสุรศักดิ์ บุญทรัพย์พะเยาวษท.พะเยา
6นางสาวช่อทิพย์ ผ่องสติปัญญาแม่ฮ่องสอนวษท.พะเยา
7นางสาวธัญญพร จันทร์แช่มแม่ฮ่องสอนวษท.พะเยา
8นายพีรพงศ์ เข็มทองนำชัยพะเยาวษท.พะเยา
9นายนำพล พนาร่มรื่นพะเยาวษท.พะเยา
10นายวิเศษ ลั่นฟ้าคนดีพะเยาวษท.พะเยา
11นางสาวสุชญา วงศ์เชิดศักดิ์พะเยาวษท.พะเยา
12นางสาวสุพัตรา ไชยสิงห์ลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
13นางสาวประภัสสร กาวิตูลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
14นางสาวมยุริน แก้วใจบุญลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
15นางสาวสุณิสา อินต๊ะสงค์ลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
16นางสาวกัญสิริ จิระดาลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
17นางสาวชลธิชา แก้วลังกาลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
18นางสาวสิริกานดา พุดหอมโพธิ์สุโขทัยวษท.สุโขทัย
19นางสาวปาลิตา ตั้งใจสุโขทัยวษท.สุโขทัย
20นายนพพร กระเซ็นสุโขทัยวษท.สุโขทัย
21นายสุรนาท ศรีวังพลสุโขทัยวษท.สุโขทัย
22นางสาววรัญญา ตรงต่อกิจพิณณุโลกโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
23นางสาวธยานี ทรงเจริญวงค์พิจิตรวษท.พิจิตร
24นายพัชรพงษ์ ดลฤทัยร่ำรวยเชียงใหม่วษท.เชียงใหม่
25นางสาวนธิพร บุตรเกตุเพชรบูรณ์วษท.เพชรบูรณ์

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : อนุชนพบผู้แทนจากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top