การจัดเสวนาพิเศษเรื่องข้าว

การส่งออกข้าวไทย

งานวิจัยข้าวไทย

ในปี 2565 มูลนิธิฯ เริ่มโครงการใหม่
"การจัดเสวนาพิเศษเรื่องข้าว"
เป็นการนำประเด็นปัญหาเรื่องข้าว
ตลอดห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมข้าว
ตั้งแต่ชาวนาผู้ผลิตข้าว นักวิจัยข้าว
ผู้สรรหาเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของข้าวและชาวนา ไปจนถึงผู้ค้าข้าว มาให้สาธารณชนทั่วไป
ได้รับทราบ และเพิ่มความเข้าใจ
ในเรื่องข้าวและขาวนาไทยมากขึ้น
โดยเน้นการจัดเสวนาในรูปแบบของการถ่ายทอด
ทางออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลได้ไปถึงบุคคลทั่วไป
ได้สะดวกขึ้น และยังสามารถถ่ายทอดวีดีโอของเสวนา เพื่อประชาสัมพันธ์ไปทางสื่อสาธารณะต่าง ๆ
ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

ในปี 2565 มูลนิธิฯ เริ่มโครงการใหม่ "การจัดเสวนาพิเศษเรื่องข้าว" เป็นการนำประเด็นปัญหาเรื่องข้าว ตลอดห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมข้าว ตั้งแต่ชาวนาผู้ผลิตข้าว นักวิจัยข้าวผู้สรรหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของข้าวและชาวนา ไปจนถึงผู้ค้าข้าว มาให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ และเพิ่มความเข้าใจ ในเรื่องข้าวและขาวนาไทยมากขึ้น โดยเน้นการจัดเสวนาในรูปแบบของการถ่ายทอดทางออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลได้ไปถึงบุคคลทั่วไปได้สะดวกขึ้น และยังสามารถถ่ายทอดวีดีโอของเสวนา เพื่อประชาสัมพันธ์ไปทางสื่อสาธารณะต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

Scroll to Top