HEAD-LOGO-NEW-2.png

การประชุมเวทีข้าวไทย

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมเวทีข้าวไทยขึ้นทุกปีในเดือนธันวาคม เพื่อนำประเด็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับข้าวและชาวนาในปีนั้นๆ มาพิจารณาร่วมกับผู้ที่ทำงานเรื่องข้าวของประเทศเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆ โดยมีชาวนาผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องข้าวที่สำคัญเป็นส่วนร่วมหลัก นอกจากชาวนาแล้วผู้เข้าร่วมประชุมจะประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรรัฐ องค์กรเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับข้าว รวมทั้งนักวิจัยข้าว นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องข้าว หลายครั้งหลายหนที่เนื้อหาและผลสรุปจากการประชุมเวทีข้าวไทยได้ถูกนำไปหยิบยกพูดถึงและถูกต่อยอดในหลายวาระและโอกาส ส่งผลให้เกิดการตอบรับที่ดีตามมา

หัวข้อการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2548 – 2565

ปีที่ประชุมหัวข้อการประชุม
2548"อนาคตข้าวไทย : ความอยู่รอดของชาวนา”
2549“เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาข้าวไทย”
2550“ชาวนารุ่นใหม่ : นำข้าวไทยก้าวไกล”
2551“วิกฤตอาชีพชาวนากับความมั่นคงทางอาหารของชาติ”
2552“วิกฤตข้าวไทยใครจะแก้”
2555“นโยบายข้าวไทยภายใต้ภาวะกดดัน : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
2556“อนาคตข้าวไทยในเวทีการค้าข้าวโลก”
2557“การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย”
2558“การปรับตัวด้านการผลิตและการค้าข้าวไทยหลัง AEC”
2559“การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและทางออก”
2560“กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์”
2561“การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย : ถึงเวลาหรือยัง”
2562“การปรับตัวของชาวนาไทยสู่การเป็น “ชาวนามืออาชีพ”
2563"อนาคตข้าว - อนาคตไทย"
2564"ข้าวไทย หลังโควิด-19"
2565"ก้าวต่อไป นโยบายข้าวไทย"
(คลิกที่ปีเพื่อดูข้อมูลของการประชุมในปีนั้น)
Scroll to Top