HEAD-LOGO-NEW-2.png

การประกวด

นวัตกรรมข้าวไทย

คนไทยได้เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ เช่น เมล็ดข้าว แกลบ รำข้าว และฟางข้าว มานานแล้วถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่สั่งสมและถ่ายทอดกันมายาวนาน
ในอดีตคนไทยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักแต่ในปัจจุบันได้มีผู้ริเริ่มที่จะนำภูมิปัญญาเหล่านี้ มาประยุกต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวเพื่อการค้า รวมทั้งได้มีการประดิษฐ์คิดค้นโดยนำข้าวและส่วนต่างๆ ของข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวเป็นอย่างสูง แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าความก้าวหน้าในเรื่องนี้ในระดับประเทศยังไม่มีมากนัก การส่งออกข้าวที่เป็นเมล็ดข้าวยังมีมากถึง 95% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด นั่นคือการส่งออกผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าข้าวมีไม่ถึง 5% ดังนั้นโอกาสที่จะเพิ่มปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าข้าวน่าจะมีความเป็นไปได้สูง
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงร่วมกันจัดการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว ที่สามารถออกไปในเชิงพาณิชย์ได้
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทย ซึ่งรวมทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โดยการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล
 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย
 3. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องผู้คิดค้นและผลักดันนวัตกรรมข้าวไทยจนบรรลุผล
ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 1. ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่างๆ ของข้าว (ข้าเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวหัก แป้งข้าว ข้าวหัก แป้งข้าว แกลบ รำข้าว ฟางข้าว ฯลฯ) โดยมี “ข้าว” เป็นส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ใหม่ หรือใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านมาประยุกต์ ให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สูง
 2. กระบวนการผลิต ที่เป็นนวัตกรรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย
ประเภทผู้สมัคร
 1. กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้เสนอผลงานเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือมาจากองค์กรภาครัฐระดับชาติ หรือสถาบันการศึกษา
 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้เสนอผลงานที่ไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น ชุมชนท้องถิ่นและอื่นๆ
การสมัคร
                สถาบันองค์กรและบุคคลทั่วไปที่ได้สร้างสรรค์คิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวไทยหรือกระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าข้าว สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ในช่วงมีนาคม – กรกฎาคม ของทุกปี โดยรับใบสมัครได้ที่ www.thairice.org
เกณฑ์ในการตัดสิน
 1. ความเป็นนวัตกรรมของผลงาน
 2. ความคิดสร้างสรรค์
 3. การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวไทย
 4. ศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
 5. ผลประโยชน์ที่ได้รับทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

รางวัล

กลุ่มอุตสาหกรรม
                         รางวัลที่ 1                    80,000 บาท  พร้อมโล่พระราชทาน
                         รางวัลที่ 2                    40,000 บาท
                         รางวัลที่ 3                    20,000 บาท
                         รางวัลชมเชย              10,000 บาท (2 รางวัล)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
                        รางวัลที่ 1                    80,000 บาท  พร้อมโล่พระราชทาน
                        รางวัลที่ 2                    40,000 บาท
                        รางวัลที่ 3                    20,000 บาท
                        รางวัลชมเชย              10,000 บาท (2 รางวัล)
 

การพิจารณาตัดสิน

การตัดสินและรางวัลของผู้สมัครทั้ง 2 กลุ่มแยกออกจากกัน และผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นสิ้นสุด

ระยะเวลาการดำเนินงาน

เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการในเดือนมีนาคม จนถึงงานแจกรางวัลในวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผลงานที่ได้รับรางวัล ปี 2550 – 2565

รางวัลปี 2565
กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ชมการประกาศผลรางวัลการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565 ย้อนหลัง

ชมนิทรรศการนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565 ย้อนหลัง

รางวัลปี 2564
กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รางวัลปี 2562
กลุ่มอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ไม่มีผู้ได้รับรางวัลในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รางวัลปี 2561
กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รางวัลปี 2560
กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รางวัลปี 2559
กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รางวัลปี 2558
กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รางวัลปี 2557
กลุ่มอุตสาหกรรม
รางวัลปี 2556
กลุ่มอุตสาหกรรม
รางวัลปี 2555
กลุ่มอุตสาหกรรม
รางวัลปี 2554
(การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเริ่มตั้งแต่ปี 2554)
กลุ่มอุตสาหกรรม
รางวัลปี 2553
รางวัลปี 2552
รางวัลปี 2551
รางวัลปี 2550
Scroll to Top