HEAD-LOGO-NEW-2.png

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กับ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 ก.ย. 2566

                          มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาข้าวและชาวนาไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชาวนาไทย
และความยั่งยืนของการทำนา การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมข้าวไทย การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมข้าวไทยอย่างครบวงจร
และการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าข้าว ทำให้ชาวนาไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความมั่นคงแก่เศรษฐกิจของประเทศ
รักษาความเป็นผู้นำการค้าข้าวของโลก และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านข้าว

                          พิธีลงนามได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และคุณชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
พร้อมด้วยพยานลงนาม 4 ท่าน ประกอบด้วย คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ
ดร.ขวัญใจ โกเมศ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ คุณโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
และคุณวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว
(จากซ้ายไปขวา : คุณโอวาท ยิ่งลาภ คุณชิษณุชา บุดดาบุญ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และคุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ)
คุณชิษณุชา บุดดาบุญ ประธานร่วมลงนาม
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานร่วมลงนาม
คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ พยานลงนาม
ดร.ขวัญใจ โกเมศ พยานลงนาม
คุณโอวาท ยิ่งลาภ พยานลงนาม
คุณวีระศักดิ์ หอมสมบัติ พยานลงนาม
ประธานลงนามพร้อมพยานของทั้ง 2 องค์กร และแขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
Scroll to Top