การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประจำปี 2564

จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในปี 2563 และกำหนดแผนงานมูลนิธิฯ ในปี 2564-2565 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธาน การประชุม
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 24 ท่าน ประกอบด้วย :
1.กรรมการบริหาร 13 ท่าน : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ดร.ขวัญใจ โกเมศ ดร.สมศรี อรุณินท์ คุณมนตรี ตระกูลเทียน
ศ.พิเศษ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ รศ.สมพร อิศวิลานนท์ คุณวิชัย ศรีประเสริฐ คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
คุณสุรัตน์ จุณณะภาต ดร.วัลลภ มานะธัญญา และดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
2.กรรมการกิตติมศักดิ์ 7 ท่าน : ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (คุณธนารัตน์ งามวลัยรัตน์) อธิบดีกรมการข้าว
(คุณอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร) สมาคมชาวนาข้าวไทย (คุณประสิทธิ์ บุญเฉย) สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย
(ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม ผู้แทน) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(คุณยุพดี รุ่งเรือง ผู้แทน) และผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (ดร.กริชผกา บุญเฝื่อง ผู้แทน)
3.ที่ปรึกษากรรมการมูลนิธิฯ 4 ท่าน : ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ คุณวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ คุณจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล และดร.กัญญณัช ศิริธัญญา
Scroll to Top