HEAD-LOGO-NEW-2.png

โครงการประกวด เรียงความ “เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ”

ปัจจุบัน โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้คนได้หันมาให้ความสำคัญ ใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ คนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลักมาแต่บรรพบุรุษ ในแต่ละมื้อคนไทยกินข้าวประมาณร้อยละ 50 ของอาหารทั้งหมด ข้าวจึงมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่คนไทย โดยเฉพาะผู้สูงวัย

ดังนั้นเพื่อให้การค้นหา และ รวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีสรรพคุณเป็น “ข้าวเพื่อสุขภาพ” ได้เป็นไปอย่างกว้างขวางและได้ข้อมูลครอบคลุมทั่วประเทศ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดโครงการประกวดเรียงความ “ เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ ” ขึ้นเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงประจักษ์ถึงชนิดของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของประเทศไทยที่มีสรรพคุณเป็นยอดในการส่งเสริมสุขภาพ และ ยังคงมีปลูกอยู่ในชุมชนท้องถิ่นบางแห่งของประเทศ โดยอาศัยคนรุ่นใหม่ ซึ่งได้รับข้อมูลจากคนรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เป็นสื่อกลางในการ รวบรวมข้อมูล และ เล่าเรื่องผ่านการประกวด
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อกระตุ้นให้คนไทยทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนได้ค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับ “พันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ในพื้นที่จังหวัดของตน ที่มีการบริโภคอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัย
 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นข้อมูลที่เป็น ภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับการ “กินข้าวแทนยา” ในชุมชนท้องถิ่นของผู้สมัคร
 3. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทั่วไป และเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของ “พันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ” ของไทย
 4. เพื่อส่งเสริมให้ฝึกทักษะการเล่าเรื่องราวโดยสื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
 5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนาผู้ปลูก “ข้าวเพื่อสุขภาพ” ได้มีโอกาสพัฒนาข้าวของตน โดยเฉพาะการตลาด
 6. เพื่อรวบรวมรายชื่อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีศักยภาพเป็น “ข้าวเพื่อสุขภาพ” มาทำการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ว่าแต่ละพันธุ์มีสารอาหารอะไรบ้างที่สำคัญต่อสุขภาพของผู้บริโภคและมีมากหรือน้อยเพียงใด
ประเภทผู้สมัคร
 1. นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า)
 2. นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีขึ้นไป ปวส.หรือเทียบเท่า
 3. ประชาชนทั่วไป
รางวัลการประกวด
สำหรับแต่ละประเภทผู้สมัคร
 1. รางวัลชนะเลิศ : โล่พระราชทานฯ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศ : เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล เชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
 3. รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล) : เกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล เชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งเรียงความเข้าประกวด
 1. เรียงความภายใต้หัวข้อ “เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ”
 2. ความยาวของเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 1 หน้า แต่ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 3. เขียนด้วยลายมือ หรือพิมพ์โดยใช้รูปแบบตัวอักษร “Angsana New” ขนาด 16
 4. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเขียนเรียงความด้วยตัวเอง ไม่คัดลอกผลงานของคนอื่นและเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 5. สามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ผลงาน และเกี่ยวกับพันธุ์ข้าว 1 พันธุ์เท่านั้น
การตอบรับ
ผู้สมัครมีทั้งสิ้น 1,131 คนแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
 • มัธยมศึกษา จำนวน 610 คน (54%)
 • อุดมศึกษา จำนวน 255 คน (22%)
 • ประชาชนทั่วไป จำนวน 266 คน (24%)
ผู้สมัครมาจาก 76 จังหวัด ภาคกลาง 43%  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 %  ภาคเหนือ 23%  และภาคใต้ 14%

ผู้ได้รับรางวัล

ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ประชาชนทั่วไป

คลิกชื่อผู้ได้รับรางวัลเพื่อดูรายละเอียดบทเรียงความ

Scroll to Top