ค่ายข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

15 - 22 ตุลาคม 2561

อนุชนผู้เข้าค่าย 25 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวสุวนีย์  ศรีวะธิบุรีรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
2นางสาวรัชฎาพร  พรมโคตรบุรีรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
3นายวิทวัส  สารสุขบุรีรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
4นางสาวสิริรุ่ง  ดีรบรัมย์บุรีรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
5นางสาวเบญจมาศ  แหงสูงเนินบุรีรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
6นางสาวฐิติมา  บัวพันธ์บุรีรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
7นางสาวกนกพร ลาภทวีศรีสะเกษวษท.ศรีสะเกษ
8กนกพร แก้วธรรมศรีสะเกษวษท.ศรีสะเกษ
9นางสาวมินตรา ทาทองเชื้อศรีสะเกษวษท.ศรีสะเกษ
10นายราชันต์ พันนาเคนมหาสารคามวษท.มหาสารคาม
11นายธีรภัทร์ เต็มวงษ์มหาสารคามวษท.มหาสารคาม
12นายสมประสงค์ รวมใหม่มหาสารคามวษท.มหาสารคาม
13นายอภิสิทธิ์ แฝดสุระมหาสารคามวษท.มหาสารคาม
14นายกฤษฎา ใจมั่นมหาสารคามวษท.มหาสารคาม
15นายธนากร เนตรวงศ์ยโสธรโรงเรียนเลิงนกทา
16นางสาวอุภัยภัทร แสนสิ่งยโสธรโรงเรียนเลิงนกทา
17นางสาวจารุกิตติ์ ผิวทองยโสธรโรงเรียนเลิงนกทา
18นางสาวปองปรม อุทธาอำนาจเจริญโรงเรียนพนาศึกษา
19นางสาวพรพิมล ทองสิงห์อำนาจเจริญโรงเรียนพนาศึกษา
20นางสาวพิกุลทอง สายสุดอุบลราชธานีโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
21นางสาวกิตติภรณ์ แสนโพธิ์อุบลราชธานีโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
22นายอานนท์ กล้าหาญร้อยเอ็ดวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
23นายวัชรพงษ์ พินธุกรร้อยเอ็ดวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
24นางสาวสมิดา กฐินศรียโสธรวษท.ยโสธร
25นางสาวศิริขวัญ เชื้อวงษ์ยโสธรวษท.ยโสธร

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : ผส.พรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดพิธี

ผู้อำนวยการ วษท.ยโสธร กล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยาลัย

การเสวนาแลกเปลี่ยน “ประสบการณ์การทำนาข้าว”
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top