ค่ายข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

5 - 16 ตุลาคม 2560

อนุชนผู้เข้าค่าย 30 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นายธนวัฒน์ อินทสิทธิ์อุดรธานีวษท.อุดรธานี
2นางสาวอนงรักษ์ ธรรมเจริญอุดรธานีวษท.อุดรธานี
3นางสาวละมัย เวียงคำอุดรธานีวษท.อุดรธานี
4นางสาวธมลวรรณ ชาติมูลตรีหนองคายวษท.อุดรธานี
5นางสาวปริศนา สองเมืองอุดรธานีวษท.อุดรธานี
6นางสาวธนภรณ์ แก้วอาษาอุดรธานีวษท.อุดรธานี
7นายสหภาพ โคตรสุโนอุดรธานีวษท.อุดรธานี
8นางสาวชนิสรา สาวิสัยบุรีรัมย์ร.ร.พระครูวิทยาคม
9นางสาวนิตยา จิตรครบุรีบุรีรัมย์ร.ร.พระครูวิทยาคม
10นางสาวพรธิตา คำเสมอบุรีรัมย์ร.ร.พระครูวิทยาคม
11นางสาวสุวจี อ่อนรัมย์บุรีรัมย์ร.ร.พระครูวิทยาคม
12พรรณภา เข็มมาบุรีรัมย์ร.ร.พระครูวิทยาคม
13สุพรรษา พรมลีบุรีรัมย์ร.ร.พระครูวิทยาคม
14นางสาวธิชากรณ์ เดชศรีมงคลกุลบุรีรัมย์ร.ร.พระครูวิทยาคม
15นายรังสรรค์ จันทะชิตศรีสะเกษวษท.ศรีสะเกษ
16นางสาวบัวแก้ว ศรีกุลศรีสะเกษวษท.ศรีสะเกษ
17นายธนภัทร ดีอกศรีสะเกษวษท.ศรีสะเกษ
18นายพีระพงษ์ สมบูรณ์ศรีสะเกษวษท.ศรีสะเกษ
19นางสาวศิริลักษณ์ เหมือดชัยภูมิศรีสะเกษวษท.ศรีสะเกษ
20นางสาวพิชญา คามบุศย์ศรีสะเกษวษท.ศรีสะเกษ
21นางสาวพัชริดา ทารักษ์อุบลราชธานีร.ร.โดมประดิษฐ์วิทยา
22นางสาวชุติมาภรณ์ ทันเตอุบลราชธานีร.ร.โดมประดิษฐ์วิทยา
23นางสาววิภาดา เข็มพรมมาอุบลราชธานีร.ร.โดมประดิษฐ์วิทยา
24นายณัฐวุฒิ ศรีสุระอุบลราชธานีร.ร.โดมประดิษฐ์วิทยา
25นายมนตรกฤต วิลานันท์อุบลราชธานีร.ร.โดมประดิษฐ์วิทยา
26นางสาวมาลัยทิพย์ อ่อนทาบุรีรัมย์วษท.บุรีรัมย์
27นางสาวภูศนิสา เฉลาชัยบุรีรัมย์วษท.บุรีรัมย์
28นางสาวพัณณิตา โมกศรีบุรีรัมย์วษท.บุรีรัมย์
29นายกิตติพร หาประโคนบุรีรัมย์วษท.บุรีรัมย์
30นายคฑาวุธ ประเสริฐสังข์ร้อยเอ็ดร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
เป็นประธานเปิดพิธี

ผู้แทนมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงาน

ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top