ค่ายข้าวภาคกลาง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

10 – 17 ตุลาคม 2559

อนุชนผู้เข้าค่าย 28 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลจังหวัดสถานศึกษา
1นางสาวชุติญา แหวนเงินสิงห์บุรีโรงเรียนพระครูพิทยาคม
2นางสาวเบญจมาศ พิลาลึกสิงห์บุรีโรงเรียนพระครูพิทยาคม
3นางสาวนภเกตน์ ผิวนวลสิงห์บุรีโรงเรียนหนองพระพิทยา
4นางสาวกชนันท์ บางจันทร์สิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
5นายกาพล พยุงธาราสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
6นายเกษม สินสอนสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
7นางสาวทิพญาภรณ์ ท้วมยังสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
8นางสาวทิพวรรณ พันทาสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
9นายประทีป แซ่เฮ้อสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
10นายพงศกร ตอนสุขสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
11นายพชพงษ์ แก่นมากสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
12นายพชร แซ่ม้าสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
13นายพลกฤต พญาวงษ์สิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
14นางสาวรัชธิพร ผลาหาญสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
15นางสาวรัตนา แซ่ลีสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
16นางสาวรัตนาภรณ์ งอนไปล่สิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
17นางสาววาสนา นกใหญ่สิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
18นางสาววิภาวรรณ อุทัยสารสุโขทัยวษท.สิงห์บุรี
19นางสาววีรนุช จินโจสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
20นางสาวสารนิช เขียวคาปันสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
21นางสาวสุภรรัตน์ ด่างเกษีสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
22นางสาวสุรีพร เยเบียงสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
23นางสาวอรทัย โบแฮสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
24นางสาวอรสา ใจมาสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
25นางสาวพิมฤทัย กล่อมอ้นชลบุรีวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
26นายจักรพันนพพิทักษ์ปทุมธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี
27นายฉัตร สิริชุ่มชื่นปทุมธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี
28นายอนันต์ แตงเย็นปทุมธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เป็นประธานเปิดพิธี

นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ผอ.วษท.สิงห์บุรี
กล่าวต้อนรับ

ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบอนุชน
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top