ค่ายข้าวภาคเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

10 – 17 ตุลาคม 2559

อนุชนผู้เข้าค่าย 31 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลจังหวัดสถานศึกษา
1นางสาวศิริรัตน์ ถี่ถ้วนสุโขทัยโรงเรียนเมืองเชลียง
2นายธนวัฒน์ ขันคาพิษณุโลกโรงเรียนหนองพระพิทยา
3นางสาวนงนุช สุขโชติพิษณุโลกโรงเรียนหนองพระพิทยา
4นางสาวภัทรวดี คุณคะมุตพิษณุโลกโรงเรียนหนองพระพิทยา
5นางสาวสุรัสวดี โจทย์ครบุรีพิษณุโลกโรงเรียนหนองพระพิทยา
6นางสาวอมราพร ชาวเวียงพิษณุโลกโรงเรียนหนองพระพิทยา
7นางสาวชุดาภรณ์ ไพรอุดมฤทธิ์ตากวษท.ชัยนาท
8นางสาวศิริพร แสนโซ้งน่านวษท.ชัยนาท
9นางสาวกนกนาท แสงมีสีลำปางวษท.พะเยา
10นางสาวจิดาภา ปิดตาทะเนาพะเยาวษท.พะเยา
11นายจิต วัตคาเผ่าพะเยาวษท.พะเยา
12นางสาวบาลเย็น ปัญญากรแม่ฮ่องสอนวษท.พะเยา
13นางสาวเยาวลักษณ์ แซ่หาญเชียงรายวษท.พะเยา
14นางสาวจันทร์จิรา นิละต๊ะพิจิตรวษท.พิจิตร
15นายณัฐพงศ์ มีนิสัยพิจิตรวษท.พิจิตร
16นางสาวบุษกร มณีโชติพิจิตรวษท.พิจิตร
17นางสาวปวีณ์นุช แตงนุ่นพิจิตรวษท.พิจิตร
18นางสาวเพ็ญนภา บุญเลิศพิจิตรวษท.พิจิตร
19นายภัทรพงศ์ สุขสวัสดิ์พิจิตรวษท.พิจิตร
20นายภาคภูมิ วงค์หารพิจิตรวษท.พิจิตร
21นางสาวมณีตะวัน เหมือนทองพิจิตรวษท.พิจิตร
22นายศราวุฒิ จิตรมั่นพิจิตรวษท.พิจิตร
23นางสาวศศิกานต์ ช่อชันพิจิตรวษท.พิจิตร
24นางสาวสุธาทิพย์ บุญยิ้มพิจิตรวษท.พิจิตร
25นายถนอมศักดิ มังคละไพศาลเพชรบูรณ์วษท.เพชรบูรณ์
26นางสาวธีร์สุดา แซ่เถาเพชรบูรณ์วษท.เพชรบูรณ์
27นางสาวทองกนก เอี่ยมสายสุโขทัยวษท.สุโขทัย
28นางสาวรินรดีนาบ้านบุ่งสุโขทัยวษท.สุโขทัย
29นายสุกฤษฏิ เครื่องร้อนสุโขทัยวษท.สุโขทัย
30นายอุทิศ ศรีคุณสุโขทัยวษท.สุโขทัย
31นายบัลลังก์ วงศ์ถาวรหนองคายวษท.อุดรธานี

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : คุณงามชื่น คงเสรี ผู้แทนมูลนิธิฯ
กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ

แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน

คุณสัมพันธ์ สายโกสุม เจ้าหน้าที่ ธกส.
บรรยายเรื่องสินเชื่อและการทำบัญชีครัวเรือนของชาวนาไทย

ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top