ค่ายข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

9 – 16 ตุลาคม 2559

อนุชนผู้เข้าค่าย 30 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลจังหวัดสถานศึกษา
1นางสาวดารุณี ศรีโพนทองอุบลราชธานีโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
2นางสาวอทิตยา ทันเตอุบลราชธานีโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
3นางสาวขวัญ จิราใจรัมย์บุรีรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
4นางสาวณิภาพร ภูกันบุรีรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
5นายธนพล ติลาโพธิ์บุรีรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
6นางสาวสิริญญา อาญาเมืองบุรีรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
7นางสาวปรียานุช ตรงดีมุกดาหารวทก.ดอนตาล
8นางสาวจินตนา ต้นภูเขียวชัยภูมิวษท.เพชรบูรณ์
9นางสาวดอกเกตุ กันโสชัยภูมิวษท.เพชรบูรณ์
10นายเพรียวพันธ์ ขวัญทองยโสธรวษท.ยโสธร
11นางสาวลัคณา ศิริบุตรยโสธรวษท.ยโสธร
12นายสิทธิพงษ์ วงศ์อนันต์ยโสธรวษท.ยโสธร
13นายสุเมธ ประการแก้วยโสธรวษท.ยโสธร
14นายอนิรุท บุญสารยโสธรวษท.ยโสธร
15นางสาวเดือน พิไลเรืองศรีศรีสะเกษวษท.ศรีสะเกษ
16นางสาวพิกุลแก้ว นามพิไชยสุรินทร์วษท.ศรีสะเกษ
17นางสาวศุภิสรา ศรีโสดศรีสะเกษวษท.ศรีสะเกษ
18นางสาวสุปราณี โคนาบาลศรีสะเกษวษท.ศรีสะเกษ
19นางสาวสุวรรณี อินวันนาศรีสะเกษวษท.ศรีสะเกษ
20นางสาวอริสรา แก้วมงคลศรีสะเกษวษท.ศรีสะเกษ
21นางสาวอังคนา ไพรฑูรย์สุรินทร์วษท.ศรีสะเกษ
22นางสาวอาทิตยา สมรศรีสะเกษวษท.ศรีสะเกษ
23นายกฤษณะ โนนเฮ้าหนองบัวลำภูวษท.อุดรธานี
24นายกิตติธัช ต้นโนนเชียงอุดรธานีวษท.อุดรธานี
25นางสาวคณิตตา การะเกษสกลนครวษท.อุดรธานี
26นายฐิตวันท์ โยธาเสนอุดรธานีวษท.อุดรธานี
27นางสาวศุภานัน ผดาจิตรบึงกาฬวษท.อุดรธานี
28นายอภิชาติ ฐานบำรุงอุดรธานีวษท.อุดรธานี
29นางสาววิชุดา แข็งขันบึงกาฬวิทยาลัยการอาชีพเซกา
30นางสาวอรัญญา พรมจันทร์บึงกาฬวิทยาลัยการอาชีพเซกา

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดพิธี

ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ ผู้แทนมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กล่าวรายงาน

บรรยากาศในพิธีเปิดค่ายข้าว
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top