ค่ายข้าวภาคใต้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

16 - 23 ตุลาคม 2559

อนุชนผู้เข้าค่าย 28 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลจังหวัดสถานศึกษา
1นางสาวกมลชนก หนูคงพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
2นางสาวนวรัตน์ ขุนทองพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
3นางสาวนันท์นภัส บัวบานพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
4นางสาวปิ ยรัตน์ขาวล้วนพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
5นางสาวรุจิรา หนูภักดีพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
6นางสาวเรวดี รัฐจางวางระนองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
7นางสาววิชญาดา รองเลื่อนพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
8นางสาวสุภัฒศร ใยบัวพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
9นางสาวเสาวลักษณ์ สุนทรพลพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
10นางสาวอภิญญา สุภาวินิชพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
11นางสาวอัญชลีพร โอฬาร์พฤกษ์พัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
12นางสาวกันต์ฤทัย สุวรรณราชพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
13นางสาวเกศลัดดา ทองเอียดพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
14นางสาวณัฐธิดา ใบบนพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
15นางสาวธันย์ชนก ดินนุ้ยพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
16นางสาวธีรนาฏ สุวรรณมณีพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
17นางสาวปฐมาวดี รุ่งเรืองพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
18นางสาวปรีดาพร จันทร์รัตน์พัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
19นางสาวพรลภั แก้ววิเชียรพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
20นางสาวพิชญาภรณ์ บุญญานุวัตรพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
21นางสาวมาริสา คงเกตุพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
22นางสาวศุภดา นาคพันธ์พัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
23นางสาวพิมลวรรณ ขุนเดื่อพัทลุงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
24นายวรวิช ทองทะไวพัทลุงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
25นายสิรภพ อินริสพงศ์พัทลุงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
26นางสาววลัยลักษณ์ รักช้างนครศรีธรรมราชวษท.นครศรีธรรมราช
27นางสาวรจนา ประวัติสุราษฎร์ธานีวษท.สุราษฎร์ธานี
28นายวรายุทธ ทิพย์รักษาสุราษฎร์ธานีวษท.สุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : นายก อบจ. จ.พัทลุง เป็นประธานเปิดพิธี

ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการ
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบอนุชน

รับฟังการบรรยายเรื่องข้าวศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top