ค่ายข้าวภาคกลาง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

19- 26 ตุลาคม 2558

อนุชนผู้เข้าค่าย 30 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลจังหวัดสถานศึกษา
1นางสาวณัฎฐณิชา ฉ่ำจิตรชื่นสระบุรีโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ปทุมธานี
2นายณัฐชนน ถนอมธนสมบัติปทุมธานีโรงเรียนธัญบุรี
3นางสาวณัฐชยา ถนอมธนสมบัติปทุมธานีโรงเรียนธัญบุรี
4นายฤทธิ์ไกร ไขแสงปทุมธานีโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม
5นางสาวชนินาถ สาระปัญญาปทุมธานีโรงเรียนพระครูพิทยาคม
6นางสาวปนัดดา ปะวะเสนะปทุมธานีโรงเรียนพระครูพิทยาคม
7นางสาวรัตติญาภรณ์ คาชัยปทุมธานีโรงเรียนพระครูพิทยาคม
8นางสาวสุทธิดา กระจายปทุมธานีโรงเรียนพระครูพิทยาคม
9นางสาวเบญญาดา สินไชยลพบุรีโรงเรียนพระนารายณ์
10นางสาวณัฐมน สีทาชาติฉะเชิงเทราโรงเรียนสนามชัยเขต
11นายวิภูษณะ หงษ์ทองพระนครศรีอยุธยาวษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
12นางสาวพรศิริ วิมูลชาตินครปฐมวษท.ราชบุรี
13นางสาววนิดา ม่วงค้อมลพบุรีวษท.ลพบุรี
14นายดนัย ขุนเภาสระแก้ววษท.สระแก้ว
15นายธวัชชัย เฉลยสารสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
16นายสมศักดิ มาเยอะสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
17นายทรงวิทย์ แซ่โซ้งสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
18นายขจร แซ่ย้างสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
19นายดำรงค์ แช่มช้อยสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
20นายเนี้ย แซ่ม้าสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
21นายบุญฤทธิ์ แสงสุวรรณสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
22นายปฏิญญา ค าชัยอ่างทองวษท.สิงห์บุรี
23นายมนตรี แซ่ม้าสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
24นายศุภชัย เอี่ยมสอาดสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
25นายเกริกพล เจริญชนม์สิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
26นางสาวดรุณี สาลิกาสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
27นายอภิวัฒน์ แสนซื่อสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
28นางสาวอรยา วงศ์ตาผาสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
29นายเขมินทร์ ทองอยู่ปทุมธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี
30นายอาทิตย์ น้อยเหนื่อยปทุมธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : นายเสถียร เขียนสาร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เป็นประธานเปิดพิธี

ผู้อำนวยการ วษท.สิงห์บุรี กล่าวต้อนรับ​

ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ ผู้แทนมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มอบของที่ระลึกแก่ประธานพิธี

Scroll to Top