ค่ายข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

9- 16 ตุลาคม 2558

อนุชนผู้เข้าค่าย 30 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลจังหวัดสถานศึกษา
1นางสาวบุษบา มินตราทองอยู่ขอนแก่นโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
2นางสาวพจนีย์ กองพูลขอนแก่นโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
3นางสาวเพชรรัตน์ ชำนาญขอนแก่นโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
4นางสาวสุธิดา อะสุรินทร์ขอนแก่นโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
5นางสาวมณฑิรา มูลมังขอนแก่นวษท.ขอนแก่น
6นางสาววรรนิภา อินนานครราชสีมาวษท.นครราชสีมา
7นางสาวพนิดา อนันรัมย์บุรีรัมย์วษท.บุรีรัมย์
8นายภิเศก แพทย์หลวงมหาสารคามวษท.มหาสารคาม
9นางสาวชนิตา ศรีไสย์ยโสธรวษท.ยโสธร
10นายณัฐวุฒิ ศิลาลักษณ์ยโสธรวษท.ยโสธร
11นายเพรียวพันธ์ ขวัญทองยโสธรวษท.ยโสธร
12นายสิทธิพงษ์ วงศ์อนันต์ยโสธรวษท.ยโสธร
13นายสิทธิพงษ์ ประการแก้วยโสธรวษท.ยโสธร
14นายสุเมธ ประการแก้วยโสธรวษท.ยโสธร
15นายอนิรุท บุญสารยโสธรวษท.ยโสธร
16นางสาวอรอนงค์ ชลพันธ์ยโสธรวษท.ยโสธร
17นางสาวกาญจนา มาศเกษมร้อยเอ็ดวษท.ร้อยเอ็ด
18นางสาวฐิติวรรณ ศุภะดีร้อยเอ็ดวษท.ร้อยเอ็ด
19นางสาวน้ำผึ้ง พิมพ์จันทร์ร้อยเอ็ดวษท.ร้อยเอ็ด
20นางสาวสุวิภา ดวงเพชรศรีสะเกษวษท.ศรีสะเกษ
21นางสาวเสาวลักษณ์ กุมชาดศรีสะเกษวษท.ศรีสะเกษ
22นางสาวจิตรติกาญ โภคลาภบึงกาฬวษท.อุดรธานี
23นายปฎิพัทธ์ เนตรอนงค์อุดรธานีวษท.อุดรธานี
24นางสาวพัชรินทร์ เพ็งถาวรอุดรธานีวษท.อุดรธานี
25นายสตายุ จันสีอุดรธานีวษท.อุดรธานี
26นายชนะชัย ช่วยสุขอุบลราชธานีวษท.อุบลราชธานี
27นางสาวเพ็ญนภา ธานะวิโรจน์อุบลราชธานีวษท.อุบลราชธานี
28นางสาวสุกัญญา ศรีหล้าอุบลราชธานีวษท.อุบลราชธานี
29นายวงศกร ปานิคมขอนแก่นวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
30นายจตุรงค์ การะเกษมุกดาหารวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการดอนตา

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการ จ.ยโสธร
เป็นประธานเปิดพิธี

ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พบอนุชน

อนุชนเข้าร่วมในพิธีเปิดค่ายข้าว
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top