ค่ายข้าวภาคใต้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

11- 18 ตุลาคม 2558

อนุชนผู้เข้าค่าย 31 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลจังหวัดสถานศึกษา
1นางสาวฐิติรัตน์ โจมรัมย์บุรรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
2นางสาวนภาพรรณ สำเร็จบุรรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
3นางสาววิภาวรรณ แสงสุขบุรรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
4นางสาววิไลวรรณ โตโสบุรรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
5นายอนุชิต ฤทธิเดชพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
6นางสาวจิรพรรณ ตั้งจิตต์พัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
7นางสาวชนกานต์ นิลเขตพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
8นางสาวชุติมา เอียดเฉลิมพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
9นางสาวพิชญาภรณ์ บุญญานุวัตรพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
10นางสาวสมฤดี อินทร์แก้วพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
11นายสัญญา ขวัญแก้วพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
12นายวราวุฒิ แดงสกลชุมพรวษท.ชุมพร
13นายวรากร ทนงานนครราชสีมาวษท.นครราชสีมา
14นางสาวเนตรนภา หนิดภักดีนครศรีธรรมราชวษท.นครศรีธรรมราช
15นางสาววราภรณ์ เพชรรัตน์นครศรีธรรมราชวษท.นครศรีธรรมราช
16นางสาววันนิดา ทิศกระโทกนครราชสีมาวษท.นครศรีธรรมราช
17นายวิโรจน์ ลีลาน้อยนครราชสีมาวษท.นครศรีธรรมราช
18นางสาวโสรยา ธงไธสงนครราชสีมาวษท.นครศรีธรรมราช
19นายปิยทัศน์ บุญชากรพังงาวษท.พังงา
20นางสาวกันตา พรหมดวงพัทลุงวษท.พัทลุง
21นายคุณานนท์ เพ็ชรศรีสังข์พัทลุงวษท.พัทลุง
22นายคุณาวุฒิ เพ็ชรศรีสังข์พัทลุงวษท.พัทลุง
23นายธีรภาพ ทิมกลับพัทลุงวษท.พัทลุง
24นายปรัชญา หมื่นรักษ์พัทลุงวษท.พัทลุง
25นางสาวพิมลวรรณ ขุนเดื่อพัทลุงวษท.พัทลุง
26นายกอร์ปชัย เจริญสุวรรณสงขลาวษท.สงขลา
27นายธนพงษ์ คงยอดสงขลาวษท.สงขลา
28นางสาวเบญจวรรณ ขุนปลัดสตูลวษท.สตูล
29นางสาวเสาวภา กังวานสุราษฎร์ธานีวษท.สุราษฎร์ธานี
30นายมูฮัมหมัด เปาซียูโซ๊ะปัตตานีวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง
31นายมูฮัมหมัด ฮาฟีบากาดปัตตานีวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดพิธี

อนุชนรับฟังการบรรยายเรื่องพันธุ์ข้าว ณ ศุนย์วิจัยข้าวพัทลุง 

การทดสอบคุณภาพของดิน

ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
Scroll to Top