ค่ายข้าวภาคเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จ.พิจิตร

4- 11 ตุลาคม 2558

อนุชนผู้เข้าค่าย 29 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลจังหวัดสถานศึกษา
1นางสาวณัฐนพิน เจ้ากลดีลำปางโรงเรียนลำปางกัลยาณี
2นางสาวนฤมล ทรัพย์เอี่ยมพิษณุโลกโรงเรียนหนองพระพิทยา
3นายอนันต์ชัย พิลาทาพิษณุโลกโรงเรียนหนองพระพิทยา
4นางสาวอาทิตยา แก้วประสิทธิ์พิษณุโลกโรงเรียนหนองพระพิทยา
5นางสาวอมรรัตน์ จีนบางช้างพิษณุโลกโรงเรียนหนองพระพิทยา
6นางสาวอุทัยวรรณ แก้วจรัญพิษณุโลกโรงเรียนหนองพระพิทยา
7นายชีวิน เหล่าเขตรกิจอุทัยธานีโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
8นายกุสุมภ์ แซ่ท้าวกำแพงเพชรวษท.กำแพงเพชร
9นายพนัง นายหว่างเชียงใหม่วษท.เชียงใหม่
10นางสาวพิมพิกา ยะแหลเชียงใหม่วษท.เชียงใหม่
11นางสาววนิดา คะปานาเชียงใหม่วษท.เชียงใหม่
12นายวิจัย เลาต๋าเชียงใหม่วษท.เชียงใหม่
13นางสาวกาญจนา เชี่ยวชาญพนาตากวษท.ตาก
14นางสาวพลอยไพลิน พรหมรำไพวงค์นครสวรรค์วษท.นครสวรรค์
15นางสาวกันต์ฤทัย ช่างอินพะเยาวษท.พะเยา
16นางสาวชัญญานุช บุญสิงมาพะเยาวษท.พะเยา
17นายธงไชย อาจอลำปางวษท.พะเยา
18นางสาวนิภาพร อุทธโยธาลำปางวษท.พะเยา
19นางสาวสกาว แซ่จางพะเยาวษท.พะเยา
20นางสาวสุกัญญา คำจ่างพะเยาวษท.พะเยา
21นางสาวชมพูนุช แสงงามพิจิตรวษท.พิจิตร
22นายฐิติกร หลักเพชรพิจิตรวษท.พิจิตร
23นายณัฐพงศ์ ศิลาพิจิตรวษท.พิจิตร
24นางสาวนฤมล พลขันธ์พิจิตรวษท.พิจิตร
25นางสาวบุษบา โคเกิดพิจิตรวษท.พิจิตร
26นายนครินทร์ เชียงเขียวเพชรบูรณ์วษท.เพชรบูรณ์
27นายพุฒิเมธ คงทรัพย์สุโขทัยวษท.สุโขทัย
28นายรังสิมันต์ มีสุวรรณพิษณุโลกวษท.สุโขทัย
29นายวัชรพล แก้วอำไพสุโขทัยวษท.สุโขทัย

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : คุณงานชื่น คงเสรี ผู้แทนมูลนิธิข้าวไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

ปฏิบัติการจำแนกโรค แมลง และวัชพืชในนาข้าว

ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และเข็มกลัดแก่อนุชน
Scroll to Top