ค่ายข้าวภาคกลาง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

6- 13 ตุลาคม 2557

อนุชนผู้เข้าค่าย 25 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวเมธาวรรณ แสงทองนครปฐมโรงเรียนคงทองวิทยา
2นางสาวกนกวรรณ จูนภาลีสระบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
3นายเจริญศักดิ์ จันทรนิมสระบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
4นายปรีชา จินตะบุตรสระบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
5นายรัฐภูมิ หลงแป้นสระบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
6นางสาวสิริมนต์ บัวบุตรสระบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
7นายกฤษดา รื่นสุขปทุมธานี โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม
8นางสาวนิรฌา สร้อยทองคำปทุมธานีโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม
9นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญาชัยพัฒน์นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวังนนทบุรี
10นายเทพพิทักษ์ เทพรักษาสระแก้ว โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
11นายธนากร กุลสารสระแก้วโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
12นายวัชรินทร์ อ่องดีนนทบุรีโรงเรียนสัตยาไส
13นายอุเทน ทองหุ้มลพบุรี โรงเรียนสัตยาไส
14นายขจรศักดิ์ เกรียงไกรพสุธากาญจนบุรี วษท.กาญจนบุรี
15นายซานีมอกาญจนบุรี วษท.กาญจนบุรี
16นายพีรพันธ์ ทองเปลวกาญจนบุรีวษท.กาญจนบุรี
17นายธนากร หลงศิรชลบุรีวษท.ชลบุรี
18นายธนพล น้อยนาลุ่มเพชรบุรี วษท.เพชรบุรี
19นางสาวเสาวลักษณ์ มหาดเล็กราชบุรีวษท.ราชบุรี
20นางสาวรุ่งนภา หยั่งถึงลพบุรี วษท.ลพบุรี
21นายทราย แซ่ลี พะเยาวษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
22นายธงชาติ ประจำพรรคตากวษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
23นายพงษ์ศักดิ์ศรีจันทร์สระแก้ววษท.สระแก้ว
24นายฉัตรพงศ์ ผิวนิลสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
25นายเฉ่ง แซ่ม้าตากวษท.สิงห์บุรี
26นายชลวิต กิจคำลพบุรี วษท.สิงห์บุรี
27นายนฤคม ศิลป์ ประเสริฐสุพรรณบุรี วษท.สิงห์บุรี
28นายสมนึก ตะแชลำปางวษท.สิงห์บุรี
29นายธราเทพ พันธ์โกศลปทุมธานี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
30นายศุภกฤต วรเวชปทุมธานี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : คุณพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการ จ.สิงห์บุรี
เป็นประธานเปิดพิธี

ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ

ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
Scroll to Top