ค่ายข้าวภาคเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

14 - 21 ตุลาคม 2557

อนุชนผู้เข้าค่าย 34 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวทิพวัลย์ ด่อนแผ้วพิษณุโลกโรงเรียนนาบัววิทยา
2นายภาคภูมิ เจริญนนทภักดี สุโขทัยโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
3นางสาวกาญจนา แซ่ม้ากำแพงเพชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46
4นางสาวทัดดาว ภูมิวงศ์พันธ์ ตากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46
5นางสาววิรดา แซ่มัวตากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46
6นางสาวสุพัตรา พระอุ้ยพิษณุโลกโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม
7นางสาวธัญญารัตน์ ฑีฆาวงค์น่านโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
8นางสาววรรณิสา แก้วจันทร์เพชรน่านโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
9นางสาวฟ้ารุ่ง เฮงทรัพย์กำแพงเพชรวษท.กำแพงเพชร
10นางสาวสุพรรษา แซ่พ่านเชียงรายวษท.เชียงใหม่
11นางสาวจุฬาลักษณ์ จะหยี เชียงใหมวษท.เชียงใหม่
12นายบุญส่ง ท้องฟ้าชโลมตาก วษท.ตาก
13นายจักรกริช ลี ้สกุลรักษ์นครสวรรค์วษท.นครสวรรค์
14นางสาวณัฐวรรณ สมสวยเชียงรายวษท.พะเยา
15นางสาวน้ำฝน บัวธนะพะเยาวษท.พะเยา
16นางสาวพรทิพย์ จักรทองชลบุรี วษท.พะเยา
17นางสาวรังสิมา ยารังษี พะเยาวษท.พะเยา
18นายสิทธินนท์ สิงห์แก้วพะเยาวษท.พะเยา
19นางสาวจันทิมา กล ่าเสือสงครามพิจิตรวษท.พิจิตร
20นายชัยมงคล ภูพุ่มพิจิตรวษท.พิจิตร
21นางสาวธนกรณ์ มีชัยโยพิจิตรวษท.พิจิตร
22นางสาวธิติมา เรืองจาบพิจิตรวษท.พิจิตร
23นางสาวรัตนาภรณ์ รัฐจรพิจิตรวษท.พิจิตร
24นางสาวสร้อยสุดา เค้าโพธิ์ พิจิตรวษท.พิจิตร
25นางสาวอภิรดี โฉมผาเพชรบูรณ์ วษท.พิจิตร
26นายตรรกวิทย์ แซ่หวือเพชรบูรณ์วษท.เพชรบูรณ์
27นางสาวพิมพ์นิภา กาบแก้วเพชรบูรณ์ วษท.เพชรบูรณ์
28นายมงคล อรรถวิเชียรอุตรดิตถ์วษท.แพร่
29นายฤทธิรงค์ ถือแก้วแพร่วษท.แพร่
30นางสาวคมคาย สุพลจิตต์ลำปาง วษท.ลำพูน
31นายเจษฎา จักร์แก้วลำพูนวษท.ลำพูน
32นายพุฒิเมธ คงทรัพย์สุโขทัยวษท.สุโขทัย
33นายวัชรพล แก้วอำไพสุโขทัยวษท.สุโขทัย
34นางสาวกนกวรรณ หัสแดงอุทัยธานี วษท.อุทัยธานี

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
เป็นประธานเปิดพิธี

นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ วษท.พิจิตร
กล่าวต้อนรับ

ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ ผู้แทนมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มอบของที่ระลึกแก่ประธานพิธีเปิด

ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top