ค่ายข้าวภาคคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

10 - 17 ตุลาคม 2557

อนุชนผู้เข้าค่าย 30 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นายสรวิชญ์ หล่าธรรมอุบลราชธานีโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
2นางสาวสุภาพร จันทร์เขียวอุบลราชธานี โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
3นายอนุชิต วิลานันทอุบลราชธานี โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
4นางสาวนิภาภรณ์ ไชยเสนาสกลนครโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
5นางสาวพิมพ์ชนา มาตะยา อุดรธานี โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6นางสาวมินตรา เทพาหนอุดรธานี โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
7นางสาวอาทิตยา บุตรโยธบุรีรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
8นางสาวชลันธร สุขสนั่นสุรินทร์โรงเรียนสังขะ
9นางสาวนวลจันทร์ ทองอัมสุรินทร์โรงเรียนสังขะ
10นางสาวรสรินทร์ จันทร์เขียวสุรินทร์ โรงเรียนสังขะ
11นางสาวลลิตา จันปุ่มมุกดาหารโรงเรียนหนองสูงสามัคคี
12นางสาววนิดา พรหมอารักษ์มุกดาหารโรงเรียนหนองสูงสามัคคี
13นางสาวสุธิดา อาจวิชัยมุกดาหารโรงเรียนหนองสูงสามัคคี
14นายอานัติ พรมแสงขอนแก่นวษท.ขอนแก่น
15นายพีรพล เพียอินทร์ชัยภูมิวษท.ชัยภูม
16นายอานุภาพ ยุทธอาจชัยภูมิ วษท.ชัยภูมิ
17นายชนาธิป รัตนนพนันท์สกลนครวษท.นครราชสีมา
18นางสาวนริสา มงคลบุรีรัมย์วษท.บุรีรัมย์
19นางสาวพรพยงค์ ไชยมาตย์นครราชสีมาวษท.มหาสารคาม
20นายภาณุเดช มนต์ขลังยโสธรวษท.ยโสธร
21นางสาวรจนา แสงพลยโสธรวษท.ยโสธร
22นางสาวลัคณา ศิริบุตรยโสธรวษท.ยโสธร
23นางสาวสุจิณดา บุญหล้ายโสธรวษท.ยโสธร
24นางสาวอรพิน พรมวงษ์ยโสธรวษท.ยโสธร
25นางสาวพัสทร พันชาตร้อยเอ็ดวษท.ร้อยเอ็ด
26นางสาวอังคณา ดอนกลอยร้อยเอ็ดวษท.ร้อยเอ็ด
27นายวีรยุทธ สมพงศ์ ศรีสะเกษวษท.ศรีสะเกษ
28นายนพรัตน์ เย็นศรี อุดรธานี วษท.อุดรธานี
29นายวัชระพงษ์ แสงมาศ อุบลราชธานี วษท.อุบลราชธานี
30นางสาวทิพวรรณ ทองพั้วมุกดาหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายอำเภอชนะชัย จ.ยโสธร
เป็นประธานพิธีเปิด

นายสัญญา ชัยประเสริฐ ผู้อำนวยการ วษท.ยโสธร
กล่าวต้อนรับ

อนุชนเยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top