ค่ายข้าวภาคใต้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

12 - 19 ตุลาคม 2557

อนุชนผู้เข้าค่าย 31 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวกรรณิการ์ พลอยพุฒพัทลุงโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
2นางสาวอุไรพร สาธุการพัทลุงโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
3นางสาววรรณิภา เคลือวัลย์พัทลุงโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
4นายวิภาส อินทมาพัทลุงโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
5นางสาวขวัญธิดา ขาวผ่องพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
6นางสาวฐิติมา แสงแก้วพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
7นางสาวธิดารัตน์ เพ็งสุวรรณพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
8นายพีรพงษ์ สหะวิริยะ พัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
9นางสาวภัทรวรรณ พรหมดวง นครศรีธรรมราชโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
10นางสาววันวิสา ดวงจินดา พัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
11นายวีระพงษ์ ไข่ตาพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
12นายสุนิวัฒน์ ชูฉิมกระบี่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
13นางสาวสุมณฑา สุพัฒน์แก้ว พัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
14นายอนุชิต ฤทธิเดชพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
15นายประภาส จันทร์มณีสุราษฎร์ธานี วษท.กระบี่
16นายวสุ โพธิยาสกลนครวษท.นครราชสีมา
17นายณัฐพล จิตรานุมาศร์นครศรีธรรมราชวษท.นครศรีธรรมราช
18นายราชภัทร์ สงขำนครศรีธรรมราชวษท.นครศรีธรรมราช
19นายภูวนัย ใสแก้วกระบี่ วษท.พังงา
20นางสาวกรุณา รัมมะนะกัจจะพัทลุงวษท.พัทลุง
21นายชาตรี ปักษีสิงห์พัทลุงวษท.พัทลุง
22นางสาวธัญญลักษณ์ ทองไซร้พัทลุงวษท.พัทลุง
23นายธีรภาพ ทิมกลับพัทลุงวษท.พัทลุง
24นางสาวภัทราภรณ์ วิเชียรพัทลุง วษท.พัทลุง
25นางสาวมณฑิตา สตานุตะมังพัทลุงวษท.พัทลุง
26นางสาวศิริวรรณ มากเล่งพัทลุงวษท.พัทลุง
27นางสาวสงกรานต์ นาคศรีพัทลุงวษท.พัทลุง
28นายสุทธิรักษ์ แดงกุลสุราษฎร์ธานีวษท.พัทลุง
29นายวิชยุตม์ สิทธิสังข์นครศรีธรรมราชวษท.ระนอง
30นายนัส น้อยทับทิมพัทลุงวษท.สงขลา
31นายอับดุลตอเละ อาแวปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดพิธี
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานมอบวุฒิบัตรและเข็มแก่อนุชน
Scroll to Top