ค่ายข้าวภาคกลาง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

13- 20 ตุลาคม 2556

อนุชนผู้เข้าค่าย 24 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวอันนา ฐิตะฐานกรุงเทพฯโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
2นางสาวรุ่งนภา จิ๋วพุ่มลพบุรี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
3นางสาววิไลวรรณ ผุยดาลพบุรี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
4นางสาวสุภาพรรณ สิงหาลพบุรี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
5นางสาวอลิษา สิริโสลพบุรี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
6นายเกรียงศกัดิ์ เนินทองลพบุรี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
7นางสาวกาญจนา สินนันโทลพบุรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46
8นางสาวชวนพิศ จุ้ยอ่วมลพบุรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46
9นางสาวบุณฑริก ทับจ่างลพบุรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46
10นางสาวสินิทรา หนูภักดี ลพบุรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46
11นายวรพงษ์ นวลศรี ปทุมธานีโรงเรียนลาซาล กรุงเทพ
12นางสาวศิรินยา หล้าก่ำสมุทรปราการโรงเรียนลาซาล กรุงเทพ
13นายพรสรวง เลี้ยงอำนวยสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
14นายกวิน ช่วยแสงสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
15นายต้นตระการ หงษาอ่อนสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
16นายรัฐพล บุบผามาลาสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
17นายพงศ์สวัสดิ์ แซ่ม้าสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
18นายสมบุญ เว้ยยือกสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
19นายตรีเพชร เยเบียงสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
20นายวิชาญ ชีหมื่อสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
21นายสมนึก ตะแชสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
22นายอัศดร แซ่หยางสิงห์บุรีวษท.สิงห์บุรี
23นายกฤษณะ สินพิทักษ์ ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
24นายนันทพล มาเวหาราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานพิธีเปิด

ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ

ดร.ขวัญใจ โกเมศ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการจากบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
(ภาพซ้าย) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ภาพขวา)

ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top