ค่ายข้าวภาคเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

20 - 27 ตุลาคม 2556

อนุชนผู้เข้าค่าย 23 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวโชติกา อินทกูลพิจิตรโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2นายนพดล ถนอมกายสุโขทัยโรงเรียนท่าชัยวิทยา
3นายเสกสรร กุฎมณสุโขทัยโรงเรียนท่าชัยวิทยา
4นายธนวัฒน์ ธรรมจักร์น่านโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
5นางสาวญาดา แก้วศิรกำแพงเพชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46
6นางสาวณิช ฤทธิ์คูณธรรมตากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46
7นางสาวธนิษฐา แจ่มศรี นครสวรรค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46
8นางสาวพัทธ์ธีรา ใจเร็วนครสวรรค์โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
9นางสาวธนิษฐา สีม่วงนครสวรรค์โรงเรียนหนองบัว
10นางสาวจารุมน เม่นขาว พิษณุโลกโรงเรียนหนองพระพิทยา
11นายวรยศ กลัดเนินกุ่ม พิษณุโลกโรงเรียนหนองพระพิทยา
12นางสาวดวงกมล ชาปายอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณ
13นางสาวพชรพรรณ วาณิชสำราญอุตรดิตถ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณ
14นายดิศรณ์ จิ่งนะเชียงใหมวษท.เชียงใหม
15นายเอกสิทธิ์ วังธะพันธ์เชียงใหมวษท.เชียงใหม
16นายจิราพันธ์ คงพิริยะนันท์น่านวษท.พะเยา
17นายปฏิญญา คงพิริยะนันท์น่านวษท.พะเยา
18นายสถาพร แซ่ย่าเชียงรายวษท.พะเยา
19นางสาวกัญญาณัฐ สีมุกดาพิจิตรวษท.พิจิตร
20นางสาวนิตยา สระทองแมวพิจิตรวษท.พิจิตร
21นายระพีพัฒน์ โพธิ์เงินพิจิตรวษท.พิจิตร
22นางสาวสมหญิง มนต์ไชยภูมิกำแพงเพชรวษท.พิจิตร
23นางสาวสุดารัตน์ เสามี พิจิตรวษท.พิจิตร

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : นายวัชระ ทิพย์พิลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
เป็นประธานเปิดพิธี

นายนิมิตร อาศัย ผู้อำนวยการ วษท.พิจิตร
กล่าวต้อนรับ

อนุชนฟังการบรรยายเรื่อง "การจัดการดินและปุ๋ยในนาข้าว"
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top