ค่ายข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

20 - 27 ตุลาคม 2556

อนุชนผู้เข้าค่าย 22 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวอรณี แซ่ย่างตากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46
2นางสาวบุษบา สุวรรณคำขอนแก่นวษท.ขอนแก่น
3นายวุฒิชัย สรศักดิ์ขอนแก่นวษท.ขอนแก่น
4นายศรีปราชญ์ บุญมาขอนแก่นวษท.ขอนแก่น
5นายศักดิ์มงคล มีสุขขอนแก่นวษท.ขอนแก่น
6นางสาวสุดารัตน์ กิจใบขอนแก่นวษท.ขอนแก่น
7นางสาวฐิตินันท์ แซ่พ่านลำปางวษท.พะเยา
8นางสาวมัทนพร งามพักตร์พะเยาวษท.พะเยา
9นางสาววนิดา ปัญญาเชียงรายวษท.พะเยา
10นางสาววสุนันท์ มีฟักพะเยาวษท.พะเยา
11นางสาวปลัดดา ช่างทองมะดันมหาสารคามวษท.มหาสารคาม
12นายพงศธร เพชรชารี มหาสารคามวษท.มหาสารคาม
13นายพงษ์มนัส ไชยมาตย์นครราชสีมาวษท.มหาสารคาม
14นายระพีพัฒน์ โพธิ์โนมหาสารคามวษท.มหาสารคาม
15นางสาวโสภิดา บุญนอกนครราชสีมาวษท.มหาสารคาม
16นางสาวอรนิภา วันสามหาสารคามวษท.มหาสารคาม
17นายวสันต์ กำยานอุบลราชธานี วษท.อุบลราชธานี
18นางสาวอรอุทัย กุลพันธ์อุบลราชธานวษท.อุบลราชธานี
19นางสาวจารุวรรณ เชื้อคำจันทร์อุบลราชธานวษท.อุบลราชธานี
20นายสุทัศน์ บุญทวี อุบลราชธานวษท.อุบลราชธานี
21นางสาวสุธารินี ทองอินทร์ อุบลราชธานวษท.อุบลราชธานี
22นายอภิศักดิ์จันทเพชรอุบลราชธานวษท.อุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เยี่ยมชมนิทรรศการ

ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ ผู้แทนมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ

ผอ.วษท. อุบลราชธานี มอบของที่ระลึกแก่ประธาน
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top