ค่ายข้าวภาคใต้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

13 - 20 ตุลาคม 2556

อนุชนผู้เข้าค่าย 25 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นายอภิวัฒน์ หนูนารถนครศรีธรรมราชโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
2นางสาวปนัดดา พุกต่อมพัทลุงโรงเรียนบ้านหนองธง
3นางสาววาสนา รักไทยพัทลุงโรงเรียนบ้านหนองธง
4นายศุภชัย จิตตเกตพัทลุงโรงเรียนบ้านหนองธง
5นางสาวสุไพษร สุดจันพัทลุงโรงเรียนบ้านหนองธง
6นางสาวกาญจนา เกื้อผอมพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
7นางสาวขวัญภิรมย์ชัยจิตพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
8นางสาวจริยา เชิดสูงเนินพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
9นายธนชัย มนัสตรังโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
10นางสาวลักษณ์มี เบญจพฤกษ์ พัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
11นางสาวสกาวเดือน คงนะยะลาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
12นางสาวสุภาภรณ์ ชานมาศนครศรีธรรมราชโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
13นางสาวสุวนันท์ คงเอียงสงขลาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
14นางสาวเสาวลักษณ์ ช่วยศรีนวลพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
15นางสาวอธิษฐาน อ่อนคำบงพัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
16นายณัฐวุฒิ ด้วงศิรพัทลุงวษท.พัทลุง
17นายเอกพงค์ ขุนทองพัทลุงวษท.พัทลุง
18นายชาญชัย ทองสัยพัทลุงวษท.พัทลุง
19นายศุภกิต จิตตเกตพัทลุงวษท.พัทลุง
20นายสุรชาติ ตะระทาพัทลุงวษท.พัทลุง
21นางสาวธัญลักษณ์ ทองไซร์พัทลุงวษท.พัทลุง
22นางสาวณิชารีย์ อักษรเนียมพัทลุงวษท.พัทลุง
23นางสาวกัญญารัตน์ แก้วรุ่งเรืองพัทลุงวษท.พัทลุง
24นายวุฒิพงษ์ ชูท้วมพัทลุงวษท.พัทลุง
25นายคฑาวุธ แก้วฤทธิ์ พัทลุงวษท.พัทลุง

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
เป็นประธานเปิดพิธี

ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ ผู้แทนมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กล่าวรายงาน

ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
Scroll to Top