ค่ายข้าวภาคกลาง

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

14 - 21 ตุลาคม 2555

อนุชนผู้เข้าค่าย 19 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวชฎาพร นาคสิงห์ปทุมธานี โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
2นางสาวกนกวรรณ สำอางศิริปทุมธานี โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม
3นางสาวกานติมา อ่อนทรัพย์ปทุมธานี โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม
4นางสาวชลทิพย์ สร้อยทองคำปทุมธานี โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม
5นางสาวมีนา น้อยฉวีปทุมธานี โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม
6นางสาวรัชนก ฉ่ำบุญสมุทรปราการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
7นายธนบดี สาริกาลพบุรี โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
8นายอเนก โสนน้อยนครนายก โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
9นางสาวเจิดจรัส ไทยแท้สระแก้วโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
10นางสาวแววตะวัน สอาดรัมย์สระแก้วโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
11นางสาวธารารัตน์ คุณริยาสระแก้วโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
12นางสาวพนิดา กล่อมมิตร สระแก้วโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
13นายโชติภัทร พวงผิวราชบุรี โรงเรียนวัดดอนตูม
14นายอดิศร ชูแก้วราชบุรี โรงเรียนวัดดอนตูม
15นางสาวจิราภรณ์ มูลสารสมุทรปราการโรงเรียนสมุทรปราการ
16นางสาวอัจฉรา โด่งดังสมุทรปราการโรงเรียนสมุทรปราการ
17นายคัมภีร์ มูลผงกรุงเทพฯโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
18นายพีรวิชญ์ พันธุ์งามกรุงเทพฯโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
19นายณัฐพล คงนุ้ยกรุงเทพฯโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนากรมการข้าว
เป็นประธานเปิดพิธี

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ให้โอวาท

ผู้แทนบริษัทไทยเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน) มอบของที่ระลึกแก่ ดร.ขวัญใจ โกเมศ
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top