ค่ายข้าวภาคเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

20 - 27 ตุลาคม 2555

อนุชนผู้เข้าค่าย 25 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวผนิตา สมชัยยาอุดรธานี โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
2นางสาวม่านฟ้า ผดุงวัฒน์ อุดรธานี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
3นางสาวอำพร อะซองเชียงใหมโรงเรียนพร้าววิทยาคม
4นางสาวญานิกา คำซาวเชียงใหมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
5นางสาวฤทัยชนก แย้มไสวเชียงใหมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
6นางสาวศิริรัตน์ ตนซื่อเชียงใหมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
7นางสาวกวินณา เสนาะสกุณาแม่ฮ่องสอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
8นางสาวภัทรา คงคาสัมฤทธิ์แม่ฮ่องสอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
9นางสาวสุนิสา พนารุ่งเรืองแม่ฮ่องสอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
10นางสาวสุมาลี พนารุ่งเรืองแม่ฮ่องสอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
11นางสาวกนกวรรณ สมพันธ์หนองคายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27
12นางสาวเทียนทอง นาคสูงหนองคายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27
13นางสาวรุจิรา เพ็งมีบึงกาฬโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27
14นางสาวสุกัญญา คุ้มภักดิ์ หนองคายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27
15นางสาวอนุสรา ยานสุวรรณ์อุดรธานี โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
16นางสาวศรีไพร แซ่ฟุ้ งลำปาง วษท.พะเยา
17นางสาวขวัญชนก พงษ์เกษมเชียงรายวษท.พะเยา
18นางสาวพิสุทธินี อัศวภูมิพะเยาวษท.พะเยา
19นายลีเจอะ โว่ยยื้อเชียงรายวษท.พะเยา
20นางสาวกมลชนก เขียวเขินพิจิตรวษท.พิจิตร
21นางสาวทัศนีย์ ทองคาชันอุดรธานี วษท.อุดรธานี
22นางสาวพนิตพร มูลคำหนองบัวล าภวษท.อุดรธานี
23นางสาวสมควร รอดวินิจนครราชสีมาวษท.อุดรธานี
24นางสาวมณฑิณี อุ่นผูกลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาลำปาง
25นางสาวมณฑิตา อุ่นผูกลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาศึกษาลำปาง

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดพิธี

อ.กนกกาญจน์ เวชศิลป์
ชี้แจงกำหนดการรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ

ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ บรรยายเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับข้าวไทย"
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top