ค่ายข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

14 - 21 ตุลาคม 2555

อนุชนผู้เข้าค่าย 25 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวแคทลียา นะคะจัดนครพนมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
2นางสาวชลธิชา วงศ์อินอยู่ สกลนครโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
3นายพีรากร อัคพินสกลนครโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
4นางสาวขวัญมณี นิยมศรีสะเกษโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง
5นางสาวดารณี คงทนศรีสะเกษโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง
6นางสาวศิริลักษณ์ สุระโคตรศรีสะเกษโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง
7 นางสาวสุธาสินี ศรีบุญเรืองศรีสะเกษโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง
8นายกิตติชัย แนงไธสงบุรีรัมย์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม
9นางสาวณัฐนันท์ กาปัญญาบุรีรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
10นางสาวนรีกานต์ ภูกันบุรีรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
11นางสาวนุชนาฏ นันทพันธ์บุรีรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
12นางสาววรรณวิไล จินดาศรสุรินทร์โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
13นางสาวสุดารัตน์ แก้วจันทร์ขอนแก่นโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
14นางสาวชามา วงศ์กล้าสุรินทร์โรงเรียนสตึก
15นายนพคุณ สุราชสุรินทร์โรงเรียนสนมวิทยาคาร
16นางสาวชฎาพร รูปเหมาะมุกดาหารโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
17นายศกัดิ์ณรงค์ พวงจันทร์ มุกดาหารโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
18นางสาวสมิหลา คนหาญมุกดาหารโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
19นางสาวอุทุมพร ปัททุมมุกดาหารโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
20นายเถลิงเกียรติ ดาวะทีมหาสารคามวษท.มหาสารคาม
21นางสาวร าไพร จันทร์อากาศมหาสารคาม วษท.มหาสารคาม
22นางสาวอนิตา เนื่องแนวน้อยมหาสารคามวษท.มหาสารคาม
23นางสาวอัญชลี นามมุงคุณมหาสารคามวษท.มหาสารคาม
24นายก่อเกียรติ อภิปรัชญาพงศ์ ยโสธรวษท.ยโสธร
25นางสาวปรียานุช วงศ์ทีอุบลราชธานี วษท.อุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานเปิดพิธี

ผู้อำนวยการ วษท.อุบลราชธานี
กล่าวต้อนรับ

ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ ผู้แทนมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มอบของที่ระลึกแก่ประธาน

ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top