ค่ายข้าวภาคกลาง

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

9 - 16 ตุลาคม 2554

อนุชนผู้เข้าค่าย 20 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นายจักรกฤษณ์ โคมณี นครสวรรค์ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
2นายชัยนรินทร์ เรือนเจริญนครสวรรค์ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
3นายเทพรักษ์ กลิ่นรุ่งนครสวรรค์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
4นายวีรเสน สุขเกษมนครสวรรค์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
5นายสาธิต ยาหอมนครสวรรค์ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
6นายศักดิ์ดา มณีกุลบุรีรัมย์โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
7นางสาวลาวัณย์ ประไพลศาลชัยนาทโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
8นางสาวทิพย์นิราพร แผงตันขอนแก่นโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
9นายเทวริท ตาลเสี้ยนขอนแก่นโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
10นางสาวเบญจมาศ อันเนตร ขอนแก่นโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
11นางสาวพวงเพชร จิตตะแสงขอนแก่นโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
12นางสาวลินดา พันทำมาขอนแก่นโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
13นายจักรกฤษณ์ ดำมีขาวบุรีรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
14นายจักรพรรณ จันทะเมนชัยบุรีรัมย์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม
15นางสาวชลธิชา อุไรแขบุรีรัมย์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม
16นางสาวสมาพร บัวลอยบุรีรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคม
17นายจริกติติ์ จันทวี ชุมพโรงเรียนศรียาภัย
18นางสาววนิชชา สังข์แสงนครราชสีมาวษท.นครราชสีมา
19นายวุฒิชัย วัฒนวิชัยนครราชสีมาวษท.นครราชสีมา
20นางสาวสายฝน มาลัยนครราชสีมาวษท.นครราชสีมา

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : คุณไพฑูรย์ อุไรรงค์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรมการข้าว เป็นประธานเปิดพิธี

ดร.ขวัญใจ โกเมศ ผู้แทนมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พบอนุชน

ดร.ขวัญใจ โกเมศ มอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนบริษัทไทยเซนทรัล จำกัด (มหาชน)

ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top