ค่ายข้าวภาคเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

9 - 16 ตุลาคม 2554

อนุชนผู้เข้าค่าย 25 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวณัฏฐธิดา แอบยิ้มสุโขทัยโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
2นางสาวดาราวดี คงรอดสุโขทัยโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
3นางสาวศิริลักษณ์ สิงห์โสภาสุโขทัยโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
4นายสิทธิเดช คงสุขสุโขทัยโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
5นายศตวรรษ เสียงหวานอุตรดิตถ์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
6นางสาวฉวีวรรณ จอนค้างอุตรดิตถ์ โรงเรียนน้ำริดวิทยา
7นายณัฐพร สงวนเผ่าอุทัยธานี โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
8นายวัฒนา สร้อยนุ่นเชียงใหม่โรงเรียนพร้าววิทยาคม
9นางสาวรัตนาพร บัวเบิกอุตรดิตถ์โรงเรียนพิชัย
10นายเทพเมธี แสงทองสุโขทัยโรงเรียนเมืองเชลียง
11นางสาวสุทธิชา บัวศรอุตรดิตถ์โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
12นายทินกร ข้ามหกแพร่โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
13นายวิศวธร ดอนโศรกแพร่ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
14นายเศิกหาญ ต่างใจแพร่โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
15นายสุริยา ก๋าเงินแพรโรงเรียนเวียงเทพวิทยา
16นางสาวอัญชลี สิทธิเชียงใหมวษท.เชียงใหม่
17นางสาวกรรณิการ์ ฟองแก้วพะเยาวษท.พะเยา
18นายทวีวัฒน์ บุญศรลำปางวษท.พะเยา
19นายพงศกร แซ่จ๋าวพะเยาวษท.พะเยา
20นางสาวลำดวน แสนย้างน่านวษท.พะเยา
21นายเอกราช แซ่ย่างพะเยาวษท.พะเยา
22นายปอนด์ แสนสุดเพชรบูรณ์วษท.เพชรบูรณ์
23นายศักดิ์ดา สายบุญเดือนเพชรบูรณ์วษท.เพชรบูรณ์
24นายภานุพงศ์ เบ้าเรือนเชียงใหมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
25นายณัฐภัทร เบ้าเรือนเชียงใหมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมในค่าย

ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ ผู้แทนมูลนิธิฯ
กล่าวถึงจุดประสงค์ของโครงการฯ และพูดคุยกับอนุชน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการฝึกพูดในที่ชุมชน

รับฟังการบรรยายสินเชื่อการทำบัญชีครัวเรือนชาวนาไทย
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top