ค่ายข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

9 - 16 ตุลาคม 2554

อนุชนผู้เข้าค่าย 26 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นายวิรุศ กล้าแข็งหนองคายโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
2นายทวีศักดิ์ พิลาสกลนครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
3นางสาวนุชจรีย์ ดวงอุตระอุดรธานี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
4นางสาวรัชดาพร แลเฮวสกลนครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
5นางสาวอภัสรา เหล็กกาณกูลสกลนครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
6นางสาวนรากร กลิ่นจันทร์อุดรธานี โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
7นางสาววะรี ศรีไชยมูลอุดรธานี โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
8นายวิศรุต อินทรชูกุลอุดรธานี โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
9นางสาววิสุดา บุญพาอุดรธานี โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
10นางสาวลลิตา เล่าเรืองสกลนครโรงเรียนมัธยมวาริชภูม
11นางสาวศศิธร ทองอินทีสกลนครโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
12นายนิติกร ศรีผายเลยโรงเรียนเลยพิทยาคม
13นางสาวพัชรินทร์ ภูวราชนครพนมโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
14นางสาวจิราพร ทองพูลอุบลราชธานีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
15นางสาวปิยะภรณ์ บุญยังอุบลราชธานีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
16นางสาวปุยนุ่น แสวงผลอุบลราชธานีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
17นายพิทยา เรียนพิมพ์อุบลราชธานีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
18นางสาวสุภาพร ประเชิญสุขอุบลราชธานี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
19นางสาวนันทกานต์ คำผงศรีสะเกษโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
20นายปรัชญา สารทองศรีสะเกษโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
21นางสาวลลิตา เล่าเรืองศรีสะเกษโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
22นายอนุชิต สิงขรณ์ ศรีสะเกษโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
23นายอภิศักดิ์ เหล่าแคศรีสะเกษโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
24นางสาวนีรนุช ทับทะมาตย์มหาสารคามวษท.มหาสารคาม
25นางสาวศิริรัตน์ เดชวิเศษยโสธรวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
26นางสาวจุฬารัตน์ แข็งแรงมุกดาหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการ จ.อุบลราชธานี
ประธานเปิดพิธี

ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ ผู้แทนมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ

ดร.บุญรัตน์ จงดี บรรยายเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top