ค่ายข้าวภาคกลาง

ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

10 - 17 ตุลาคม 2553

อนุชนผู้เข้าค่าย 22 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวทิพย์วัลย์ ทวีปะนครศรีธรรมราชโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
2นางสาวพิมพ์ชนก ชัยมงคลกาญจนบุรี โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
3นางสาวประภัสสร สีหรักษ์ ปทุมธานีโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม
4นายสุริยันย์ สังกลิ่นปทุมธานี โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม
5นางสาวณัฐวดี อบเชยระยองโรงเรียนบ้านฉางกาญจนากุล
6นายวรัญญู ตองอ่อนระยองโรงเรียนบ้านฉางกาญจนากุล
7นายสิทธิเดช จูมไธสง สระบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
8นางสาวพัชนี โคตภูมี สระแก้วโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว
9นางสาวขนิษฐา กิจภักดีสระแก้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคม
10นายณัฐติวงศ์ ปานเกษมกรุงเทพฯโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
11นายพรชัย ไกลเพิ่มพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
12นางสาวณิชา น้ำดอกไม้นครปฐมวษท.ราชบุรี
13นายทรงชัย อินทร์โพธิ์ ราชบุรี วษท.ราชบุรี
14นางสาวมินตรา น้ำดอกไม้นครปฐมวษท.ราชบุรี
15นางสาวศุภัสสร อ่อนส้มกิจนครปฐมวษท.ราชบุรี
16นางสาวอารีรัตน์ จิตตรีรมย์ นครปฐมวษท.ราชบุรี
17นางสาวธัญญากานต์ โสพรมสระแก้ว วษท.ราชบุรี
18นางสาวมินตรา เทียมไธสงสระแก้ววษท.สระแก้ว
19นายอนุรักษ์ พลยศอุดรธานี วษท.อุดรธานี
20นางสาวอรัญญา โคตรจันทร์บุตรอุดรธานี วษท.อุดรธานี
21นางสาวจันทร์เพ็ญ เหง้าน้อย หนองคายวษท.อุดรธานี
22นายนนทพันธ์ บุตรสิมอุดรธานี วษท.อุดรธานี

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดพิธี

รองผู้จัดการ ธกส. กล่าวต้อนรับ

การตรวจสอบคุณภาพข้าว
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top