ค่ายข้าวภาคเหนือ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

10 - 17 ตุลาคม 2553

อนุชนผู้เข้าค่าย 26 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวกนกพร จรูญชัยพิษณุโลกโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2นางสาวฉัตริกา อินทร์ภักดี พิษณุโลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
3นางสาวเดือนเต็ม แสงนาคพิษณุโลกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
4นายเทวา เพ็ชรมี พิจิตรโรงเรียนบางลายพิทยาคม
5นางสาวพิมผกา แท่งทองพิจิตร โรงเรียนบางลายพิทยาคม
6นายอนวัช นันทะเสนพะเยาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
7นายธวัชชัย โยนยานสุโขทัยโรงเรียนเมืองเชลียง
8นายนัฐวัฒน์ เนาวรัตน์สุโขทัยโรงเรียนเมืองเชลียง
9นายธรณินทร์ อินต๊ะน้อยเชียงรายโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา
10นางสาวศุจินทรา สิทธิราชเชียงรายโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา
11นางสาวณัฐดามาศ สิงห์หล้าเชียงใหม่โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
12นางสาวน้ำฝน ใจจาเชียงใหมโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
13นางสาวรัตติยา วงศ์โคกสูงนครสวรรค์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท
14นางสาวจีระปภา เพิ่มพูนสุโขทัยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
15นางสาวรัตติกาล นายหว่างแม่ฮ่องสอนวษท.เชียงใหม
16นางสาวภัคจิรา หมู่แก้วเชียงใหม่ วษท.เชียงใหม่
17นายวิโรจน์ เราเท่าเชียงใหมวษท.เชียงใหม่
18นายเกษมสันต์ ดาดไธสง พะเยาวษท.พะเยา
19นายบัณฑิต สวยสมพะเยา วษท.พะเยา
20นางสาวประดับพร แซ่สงพะเยา วษท.พะเยา
21นายไพฑูรย์ ครูไชย พะเยา วษท.พะเยา
22นายสมพงษ์ เขตคามวาสีพะเยาวษท.พะเยา
23นายสรายุทธ เสวะกะพะเยาวษท.พะเยา
24 นายสุวิชชา ภูดวงพะเยาวษท.พะเยา
25นางสาวนารีรัตน์ เณรอยู่เพชรบูรณ์วษท.เพชรบูรณ์
26นางสาวเมทนี สอนสวรรค์เพชรบูรณ์ วษท.เพชรบูรณ์

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : นางบุปผา อุ้ยเอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
เป็นประธานเปิดพิธี

ผู้อำนวยการ วษท.พิจิตร กล่าวต้อนรับ

นายประเสริฐ วงศ์โปธา รองผู้อำนวยการ วษท.พิจิตร บรรยายเรื่อง วัฒนธรรมข้าว
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top