ค่ายข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

10 - 17 ตุลาคม 2553

อนุชนผู้เข้าค่าย 27 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวกัญญ์ชิตา แก้วสวัสดิ์ ศรีสะเกษโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
2นางสาวปัทมภรณ์ พูลสุขศรีสะเกษโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
3นางสาวสุรัชดา ขนอ่อนศรีสะเกษโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
4นางสาวฐานมาตย์ อุทุมอุบลราชธานี โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
5นายวัชนันต์ ผิวขำมุกดาหารโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม
6นางสาวภารดี พลคำมากบุรีรัมย์ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
7นายวัชระ เหยียบคายบุรีรัมย์ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
8นายอนุชา สุขปีรดาบุรีรัมย์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
9นางสาวอัจฉราภรณ์ สิงห์ทองบุรีรัมย์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
10นายณัฐพงษ์ พานพงษ์กาฬสินธุ์โรงเรียนท่านาจานวิทยา
11นายเชฎฐ์ พลราชมอำนาจเจริญโรงเรียนเบญจะมะมหาราช
12นางสาวอสมา แก้วสุพรรณอุบลราชธานี โรงเรียนเบญจะมะมหาราช
13นางสาวอัญชลี ดิษฐกระจันยโสธรโรงเรียนเบญจะมะมหาราช
14นางสาวเนตรยา ผมทองสุรินทร์โรงเรียนพระแก้ววิทยา
15นางสาวขนิษฐา สอนพรหมเลยโรงเรียนเลยพิทยาคม
16นายพีระพงษ์ พันธ์ทองยโสธรโรงเรียนเลิงนกทา
17นายพยัคฆ์ รูปเหลี่ยมมุกดาหารโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
18นางสาววิลาสินี ของรัมย์มุกดาหารโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
19นายวัชรพงศ์ สารรัตน์ ร้อยเอ็ดวษท.ร้อยเอ็ด
20นายวิชา ภูเวียงร้อยเอ็ด วษท.ร้อยเอ็ด
21นายวิทยา แพงศรร้อยเอ็ด วษท.ร้อยเอ็ด
22นายเอกชัย แพงศรร้อยเอ็ดวษท.ร้อยเอ็ด
23นางสาวมณีวรรณ ดุจดาอุบลราชธานี วษท.อุบลราชธานี
24นางสาวสุภาพร ธรรมพิทักษ์ อุบลราชธานี วษท.อุบลราชธานี
25นางสาวชลดา อุทาสนครพนมวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
26นายภูริเดช สีเชียงนครพนมวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
27นางสาวรักษ์สุดา โพชราชนครพนมวิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดพิธี

ผู้อำนวยการ วษท.อุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ

การเพาะกล้าในถาด
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top