ค่ายข้าวภาคกลาง

ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

11 - 18 ตุลาคม 2552

อนุชนผู้เข้าค่าย 36 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวจารุวรรณ จันทร์โนนแซงกรุงเทพฯ โรงเรียนรัตนกสินทร์สมโภช
2นายนรินทร์ รักงามกาญจนบุรี โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
3นางสาวชุดาภา นกเล็ก กาญจนบุรีโรงเรียนบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
4นางสาวกาญจนา ดอนกันหาขอนแก่น วษท.ขอนแก่น
5นางสาวดวงจันทร์ จิตไธสงขอนแก่น วษท.ขอนแก่น
6นางสาวสินีนาฎ ธรรมรัตน์ขอนแก่น วษท.ขอนแก่น
7นายเกียรติศักดิ์ สิงเหิน ขอนแก่น วษท.ขอนแก่น
8นายสมคิด เยอซ้อ เชียงรายวษท.เชียงราย
9นายธนพันธ์ ติบรรณ์ เชียงรายวษท.เชียงราย
10นางสาววิรินทร์ อาจจงทองนครปฐมโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
11นางสาวรักษิการ์ พงค์สุภา น่านโรงเรียนศรีทธาศิลาเพชรรังสรรค์
12นายศิวา นาคอ้ายน่านโรงเรียนศรีทธาศิลาเพชรรังสรรค์
13นราทิพย์ สายแปงน่านโรงเรียนศรีทธาศิลาเพชรรังสรรค์
14นางสาวณัฐวดี ปรีเปรมปทุมธานีโรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร
15นางสาวมินตรา ตรีเดชพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
16นางสาวภัทร์สรรพ์พร แสงแดงพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
17นางสาวฐิติมา โกมลวานิชพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
18นายสุกฤษฏิ์ เขื่อนแก้ว พะเยา วษท.พะเยา
19นายนภดล สีจ๊ะ พะเยา วษท.พะเยา
20นายสุทิน กองคำพะเยา วษท.พะเยา
21นางสาวสร้อยนภา พนมไพร แม่ฮ่องสอนโรงเรียนบ้านป่าลาน
22นายตั๊ง หว่างไหม แม่ฮ่องสอนโรงเรียนบ้านป่าลาน
23นายเอกพงษ์ หลักแต่งแม่ฮ่องสอนโรงเรียนบ้านป่าลาน
24นายวรัญญู ตองอ่อนระยองโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
25นางสาวกุลธรา กลิ่นดอกแก้วราชบุรีวษท.ราชบุรี
26นายธันวา จิตรีศิลป์ สมุทรสาครวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
27นางสาวมัทนา มรกตสระแก้วโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
28นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญหมื่น สระแก้วโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
29นายชาติชาย คูณหาร สระแก้วโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
30นางสาววาสนา มโหฬารสุพรรณบุรี โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
31นายไพรวัลย์ พันศรีรัดหนองบัวลำภู วษท.อุดรธานี
32นางสาวนุสรา ทองรอด อ่างทองวษท.สิงห์บุรี
33นางสาวภาวิณี สุวรักษ์อุดรธานีโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
34นายอานนท์ อาศาจิตรอุดรธานีโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
35นางสาวเจนจิรา แก้ววันนาอุดรธานีโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
36นางสาววราพร พลอยพุฒอุดรธานีโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : คุณอัมพร รัตนภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดพิธี

คุณพูนสุก  มุสิกลัด รองผู้จัดการ ธกส. กล่าวรายงานความเป็นมา

ฝึกปฏิบัติการปลูกข้าวโดยใช้รถปักดำ
กิจกรรมในค่ายข้าว เช่น ดูงานโรงสีชุมชน และรับฟังการบรรยายการค้าข้าวของชุมชน
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
Scroll to Top