ค่ายข้าวภาคเหนือ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

11 - 18 ตุลาคม 2552

อนุชนผู้เข้าค่าย 21 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวนิชนก สิทธิสาร กำแพงเพชรโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
2นางสาวเจนจิรา พันธ์สีเงิน กำแพงเพชรโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
3นางสาวอัมพิกา แซ่เชี้ยวเชียงใหม่ วษท.เชียงใหม่
4นางสาวญภศา วงค์คำแสน เชียงใหม่ วษท.เชียงใหม่
5นายอะเบ แซ่ลี้เชียงใหม่ วษท.เชียงใหม่
6นางสาวอมรรัตน์ บึงยาวนครสวรรค์ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
7นายพิสิฐ ขุนเพิ่ม นครสวรรค์ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
8นายสายชล ดำแลลิบ พิจิตรโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม
9นางสาวเฉลิม มั่นประสงค์ พิษณุโลกวษท.พิจิตร
10นายนิติพงษ์ ศรีสุวรรณเพชรบูรณ์ วษท.พิจิตร
11นายวันชัย กวยคำเพชรบูรณ์ วษท.พิจิตร
12นายสมควร จิตรวิญญาณดีลำปางวษท.พะเยา
13นางสาวปวีณา ก้อนคำลำปางวษท.พะเยา
14นางสาวอรณีย์ ไชยจิตรลำปางวษท.พะเยา
15นายวิวัฒน์ ศิริโนนรังสุโขทัยวษท.สุโขทัย
16นายกิตติพันธ์ แก้วมาตย์ สุโขทัยวษท.สุโขทัย
17นายอุดมการณ์ ยุทธชุมสุโขทัยวษท.สุโขทัย
18นายกนกศักดิ์ จิตมะกล่ำ อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
19นางสาวจิรประภา บัวเผื่อน อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
20นายอภิรัตน์ โตลำดับอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
21นายต่อศักดิ์ บุตรสิงห์อุทัยธานีวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ภาพกิจกรรมในค่าย

คุณงามชื่น คงเสรี ผู้แทนมูลนิธิฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ครูมลฤดี วรางกูร แจ้งกำหนดการและรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

อนุชนฟังคำบรรยายเรื่อง การจัดการดินและปุ๋ยในนาข้าว
ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่อนุชน
Scroll to Top