ค่ายข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

11 - 18 ตุลาคม 2552

อนุชนผู้เข้าค่าย 23 คน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลภูมิลำเนาสถานศึกษา
1นางสาวสุนิษา แสงกล้ากาฬสินธุ์ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
2นายภฤศ ชมศิริกาฬสินธุ์ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
3นางสาวอรุณี ผ่านจังหารกาฬสินธุ์ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
4นางสาวจุฑาทิพย์ ฝ่ายเพียนครพนมวษท.นครพนม
5นายคมกฤช พันธุ์ด้วงนครพนมวษท.นครพนม
6นายคมสันต์ พันธุพานนครพนมวษท.นครพนม
7นางสาวสุพัตรา สุราชมหาสารคาม โรงเรียนผดุงนารี
8นางสาววิภาดา กุณรักษ์ยโสธรโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
9นางสาวสุจารี เหลื่อมใสย์ ร้อยเอ็ดโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
10นางสาวปิยนุช หาญโสตร์ ร้อยเอ็ดโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
11นางสาวนิตยา บุตรวระร้อยเอ็ดโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
12นางสาวจุฬาลักษณ์ หิรัญโทเลยวษท.ขอนแก่น
13นางสาวบุษกร สุวรรณสิงห์ เลยวษท.ขอนแก่น
14นายอภิวันทน์ ขันทองศรีสะเกษ โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
15นางสาวคัทรียา โยธีศรีสะเกษ โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
16นายจาตุพร ศรียันต์ ศรีสะเกษ โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
17นางสาวนิสาชล พรพัฒน์สกลนครวษท.นครพนม
18นางสาววนิดา รู้รักษา สุรินทร์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
19นางสาวสุภัทรา วงศ์เจริญ สุรินทร์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
20นางสาวรังสิริ แพงสอนสุรินทร์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
21นายธีระศักดิ์ เชิดไชยอุบลราชธานี วษท.อุบลราชธานี
22นายสิทธิโชค บุตรศรี อุบลราชธานี วษท.อุบลราชธานี
23นางสาวสุดารัตน์ สารรักษ์ อุบลราชธานี วษท.อุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมในค่าย

พิธีเปิดค่ายข้าว : ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดพิธี

ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ

ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ ผู้แทนมูลนิธิฯ
กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

ภาพกิจกรรมในค่ายข้าว
พิธีปิดค่ายข้าว : ประธานพิธีมอบโล่และทุนการศึกษาแก่อนุชนดีเด่น
Scroll to Top